ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41371 1 3 4 เด็กชาย ทีปกร สันติทวีชนะ
2 41434 1 5 3 เด็กชาย จิรายุ แสนพล
3 41469 1 5 38 เด็กหญิง สรัลรัตน์ รถเพ็ชร
4 41498 1 6 27 เด็กหญิง ทิฆัมพร แก้วพวง
5 41505 1 6 34 เด็กหญิง รัชนีกร อินกลิ่น
6 41522 1 7 11 เด็กชาย บรรณวัชร รักดอกกลาง
7 41532 1 7 21 เด็กหญิง กมลชนก กมลชนก
8 41534 1 7 23 เด็กหญิง กิตติญาพร ขออินกลาง
9 41548 1 7 37 เด็กหญิง วริศรา สิกขา
10 41662 1 10 31 เด็กหญิง นุชนาถ อยู่มะเริง
11 41731 1 12 20 เด็กหญิง ครองขวัญ วงค์พะเนา
12 41778 1 13 27 เด็กหญิง ธนัสสรณ์ มนอยู่พะเนา
13 41801 1 14 10 เด็กชาย ธันวา สุขหฤทัย
14 41830 1 14 39 เด็กหญิง อธิชาวดี ไชยวงศ์
15 41861 1 15 31 เด็กหญิง พนิดา กลึงโพธิ์
16 41864 1 15 34 เด็กหญิง มนรดา โหน่งกระโทก
17 41867 1 15 37 เด็กหญิง ศศิมา เปลื้องกระโทก
18 40517 2 5 21 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ เสงี่ยมทรัพย์
19 40529 2 5 33 เด็กหญิง ไปรยา ศิลาจันทร์
20 40961 2 14 47 เด็กหญิง เอมมิกา นิลพรมมา