ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41616 1 9 25 เด็กหญิง ณัฐภรณ์ คำศรี
2 41847 1 15 17 เด็กชาย วิทย์วศิน ฉิมนาคพันธุ์
3 40838 2 12 18 เด็กชาย ภาณุศิษฏ์ สีสมบูรณ์
4 41977 4 6 33 นางสาว พุฒิพร ยิ้มฉ่ำ
5 38832 4 8 24 นางสาว อัยยาวีร์ ตู้จำนงค์
6 38948 4 11 12 นาย อติชาติ เพียรเพชร
7 38658 4 11 23 นางสาว วิลาวรรณ ทองเกษม
8 38859 4 11 25 นางสาว กฤติธีรา โพธิ์ถาวร
9 38960 4 11 27 นางสาว บัณฑิตา หมั่นมา
10 38862 4 13 24 นางสาว ณัฐชยา ทองหมื่นไวย
11 38818 4 15 22 นางสาว ปณิตา ลับดีพะเนาว์
12 39074 4 17 12 นาย ณัฐภาส สร้อยทอง
13 38319 5 8 28 นางสาว นิธีวดี วงศ์ศรีชา
14 38063 5 9 22 นางสาว ธิติสุดา เลิศจันทึก
15 38320 5 12 29 นางสาว ประภาศิณี ปราบพยัคฆ์
16 38310 5 14 20 นาย อภิสิทธิ์ นาคประกอบ
17 38103 5 16 16 นางสาว ธิดารัตน์ จงดี
18 38331 5 16 30 นางสาว อชิรญา สังข์สอน
19 41263 5 16 31 นางสาว กนกอร ชัยกล้าหาญ
20 41270 5 16 38 นางสาว วชิราภรณ์ พรวราพงศ์ไท
21 37949 5 17 5 นาย คีตกวี เสนา