ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41442 1 5 11 เด็กชาย พชรดนัย เขียวโพธิ์
2 41458 1 5 27 เด็กหญิง ณิชนันท์ จันทร
3 41464 1 5 33 เด็กหญิง วรรัตน์ สอนพรหม
4 41501 1 6 30 เด็กหญิง บุณยาพร ภูฉายา
5 41578 1 8 27 เด็กหญิง เจนจิรา เผือกสีแก้ว
6 41652 1 10 21 เด็กหญิง เกศกนก อิ่มกมล
7 41678 1 11 8 เด็กชาย ธนภัทร สลุงอยู่
8 41697 1 11 26 เด็กหญิง ณัฎฐา คลังไธสง
9 41703 1 11 32 เด็กหญิง พลอยชมพู ไทยธานี
10 41709 1 11 38 เด็กหญิง วรัญญา ถีสูงเนิน
11 41710 1 11 39 เด็กหญิง ศุภิสรา พินศิริ
12 41711 1 11 40 เด็กหญิง อินอร อินทสอน
13 41783 1 13 32 เด็กหญิง พิชชาภา แนบกระโทก
14 41837 1 15 7 เด็กชาย ณัฐภัทร เปลกระโทก
15 41850 1 15 20 เด็กหญิง กนกวรรณ เค้าทอง
16 41852 1 15 22 เด็กหญิง ชนิสรา โพธิ์ทอง
17 41854 1 15 24 เด็กหญิง ฑิฆัมพร หมอกระโทก
18 41858 1 15 28 เด็กหญิง ตีระนิตย์ ถนอมเงิน
19 41859 1 15 29 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา เชาว์วันกลาง
20 41866 1 15 36 เด็กหญิง ศกุนิชญ์ นิยมญาติ
21 41901 1 16 30 เด็กหญิง ปุญญิศา ฤทธิ์มหา
22 40534 2 5 38 เด็กหญิง รวิสรา ฉิมโพธิ์กลาง
23 40582 2 6 39 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พรหมสุข
24 40797 2 11 24 เด็กหญิง กาญจนสุดา กาญจนเกษม
25 40896 2 13 28 เด็กหญิง ณิช์ภิชญาณ์ รมสูงเนิน
26 41036 2 16 28 เด็กหญิง ณัฐชา ยะสุกิม
27 39020 4 11 29 นางสาว สุภาวดี จัตรกุล
28 42054 4 14 19 นาย อานนท์ อ่อนนอก
29 38965 4 16 19 นางสาว พัชราภา จองทองหลาง
30 39173 4 17 17 นาย ภานุพงศ์ มหาเสนา
31 41152 5 8 33 นางสาว นภัสสร หม่อนกระโทก
32 41160 5 8 41 นางสาว อภัชญา แจ่นประโคน
33 37827 5 11 7 นาย พีรดนย์ ชุติพงศ์