ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41361 1 2 21 เด็กหญิง สรญา บุญเพ็ง
2 38698 4 8 8 นาย ธนพร โสภณจิตโต
3 38713 4 15 5 นาย วุษิวัชร ฝ่ายครบุรี
4 42074 4 17 21 นาย พีรพัฒน์ แน่นกระโทก
5 37944 5 10 2 นาย กฤตภัค คล่าโชคชัย
6 38169 5 10 6 นาย ธีรเมธ ขอเงินกลาง
7 41186 5 10 13 นาย ตรีภพ มณีเนตร
8 41194 5 10 33 นางสาว ณัฐนรี หวังคู่กลาง
9 41199 5 10 38 นางสาว ลุอิซา อีวอง งอนกระโทก