ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41323 1 1 23 เด็กหญิง กนกพร เพตาเสน
2 41324 1 1 24 เด็กหญิง ฐาปนีย์ สมบูรณ์ผล
3 41328 1 1 28 เด็กหญิง รัตนพร สมวงศ์
4 41381 1 3 14 เด็กชาย ศุภฤกษ์ ป้อมกลาง
5 41460 1 5 29 เด็กหญิง นลิน สุขทะเล
6 41461 1 5 30 เด็กหญิง บัณฑิตา ศิลาวงษ์
7 41477 1 6 6 เด็กชาย ธีราทร หอมจันทร์
8 41497 1 6 26 เด็กหญิง ณิชานันท์ เสาเวียง
9 41502 1 6 31 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เวสา
10 41503 1 6 32 เด็กหญิง พรชนก พราหมณ์ชื่น
11 41538 1 7 27 เด็กหญิง บัณณิตา เพียพล
12 41540 1 7 29 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ จันทร์สง่า
13 41541 1 7 30 เด็กหญิง พิชญวดี ป้อมทะเล
14 41542 1 7 31 เด็กหญิง ภคพร จงสวัสดิ์
15 41547 1 7 36 เด็กหญิง ลภัสรดา กิติยามาศ
16 41625 1 9 34 เด็กหญิง มาริสา ธรรมดา
17 41771 1 13 20 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สิทธิไทย
18 41772 1 13 21 เด็กหญิง เขมาพร ชุดมะเริง
19 41776 1 13 25 เด็กหญิง ทักษอร ทิศะนนท์
20 41784 1 13 33 เด็กหญิง พิมพ์ชนก นรักษ์มาก
21 41785 1 13 34 เด็กหญิง ภัคจิรา แก้วสุโพธิ์
22 41824 1 14 33 เด็กหญิง ปิยภรณ์ จีนเพ็ชร
23 40515 2 5 19 เด็กชาย ศุภจักร นกสามเมือง
24 40540 2 5 44 เด็กหญิง สาวิกา เปลี่ยวกระโทก
25 40639 2 8 4 เด็กชาย จิรภัทร บุตรศรีภูมิ
26 40643 2 8 8 เด็กชาย ณัฐธนธร นาเรือทอง
27 40644 2 8 9 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เลิศธนันพงศ์
28 40647 2 8 12 เด็กชาย ธนาพัฒน์ สวมขุนทด
29 40652 2 8 16 เด็กชาย พิชญุตม์ ยิ่งแก้ว
30 40653 2 8 17 เด็กชาย ภูมิภากร แก้ววิเชียร
31 40656 2 8 20 เด็กชาย สมิทธิพล นพสุวรรณ์
32 40657 2 8 21 เด็กชาย สิรภพ ก้อนชัยภูมิ
33 40658 2 8 22 เด็กชาย อดิเทพ จิตนุพงศ์
34 40663 2 8 27 เด็กหญิง กวินทิพย์ คงสันเทียะ
35 40668 2 8 32 เด็กหญิง ปาริชาติ หวังในธรรม
36 40753 2 10 25 เด็กหญิง จิรัชญา กุลี
37 40763 2 10 35 เด็กหญิง พิจิตรา อาจศึก
38 40764 2 10 36 เด็กหญิง พิมพ์ดาว เสนา
39 40768 2 10 40 เด็กหญิง วรัญญา แสงอุทัย
40 40772 2 10 44 เด็กหญิง สุวรางคณา แป้นสันเทียะ
41 40828 2 12 8 เด็กชาย ธนกฤต เที่ยงโคกกรวด
42 40834 2 12 14 เด็กชาย ปุณณวิช รอดนุกูล
43 40870 2 13 3 เด็กชาย กิตติ์ธนา ดีงูเหลือม
44 40882 2 13 14 เด็กชาย ปฏิภาณ ปรืองาม
45 40944 2 14 30 เด็กหญิง ฐิติชญา บุญศรี
46 40948 2 14 34 เด็กหญิง นฤมล ทองเขียว
47 40950 2 14 36 เด็กหญิง ปาริชาติ ห่ำกระโทก
48 40951 2 14 37 เด็กหญิง พนิตพิชา เย็นหลักร้อย
49 40952 2 14 38 เด็กหญิง พิมญดา เพ็ชรหมื่นไวย
50 42015 4 9 39 นางสาว วณิชยา เจริญสุข
51 38907 4 12 23 นางสาว กุศลิณ สิมาธรรม
52 38955 4 12 25 นางสาว ชนกนันทร์ มากมูล
53 39249 4 12 35 นางสาว ศรัณยา เชื้อตราพระ
54 41134 5 7 43 นางสาว วิลาสินี วรรณประเสริฐ
55 38245 5 8 26 นางสาว สุชัญญา ชิดโคกสูง
56 41150 5 8 31 นางสาว ชมพูนุช ดีมา
57 41157 5 8 38 นางสาว พัชรากร คงสุข
58 41190 5 10 17 นาย ศศิพงษ์ ขุนพิลึก
59 37803 5 10 19 นางสาว ธนภร ชาญนุวงศ์
60 41193 5 10 32 นางสาว ณัฐกุล เฮมกลาง