ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 38770 4 13 20 นางสาว พัชรมัย โอษฐ์งาม
2 38827 4 13 22 นางสาว วัลยา ชำนาญมะเริง
3 39188 4 13 34 นางสาว ณัฐสุดา เหมือดสุรินทร์
4 42053 4 13 40 นางสาว สุพรรษา พันนาสุระ
5 39187 4 16 27 นางสาว ณัฐวดี บ้วนกระโทก
6 39202 4 16 31 นางสาว วีรภัทรา สมประสงค์
7 41136 5 7 45 นางสาว สุมิตา ฉ่างกระโทก
8 41154 5 8 35 นางสาว ปวีณ์นุช แสงชัยภูมิ
9 41299 5 8 45 นางสาว พิชญ์สินี กระจ่างโพธิ์
10 38255 5 10 9 นาย ทศพร เชยกิ่ง
11 38290 5 12 9 นาย กิตติพศ มีมะแม
12 38322 5 12 30 นางสาว ฝนทิพย์ งามตรง
13 41227 5 13 29 นางสาว จารุกัญญ์ แต้มกระโทก
14 41230 5 13 32 นางสาว ณิชกานต์ กำกระโทก
15 41232 5 13 34 นางสาว นัชชา รักษาสุวรรณ
16 41233 5 13 35 นางสาว นุจรี แหลมทองหลาง
17 38229 5 14 32 นางสาว ชนากานต์ ภาคอรรถ
18 38244 5 15 30 นางสาว ศศิวรรณ พัดโพธิ์
19 41268 5 16 36 นางสาว ชรินฎา มาลา
20 41269 5 16 37 นางสาว ภัทรภร พรโสภิณ
21 41271 5 16 39 นางสาว อัจฉราพรรณ ช้อยกิ่ง