ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40506 2 5 11 เด็กชาย ธีรศักดิ์ งึมกระโทก
2 40512 2 5 16 เด็กชาย รัชพล ประมวล
3 40514 2 5 18 เด็กชาย ศุภกิจ ใกล้กลาง
4 40602 2 7 13 เด็กชาย นวกฤต หวังประสพกลาง