ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 37726 4 8 1 นาย อภิสิทธิ์ จันทร
2 41998 4 8 16 นาย รชต โรจน์ไพศาลนุกุล
3 37921 5 6 36 นางสาว จุฑามาศ นาคา
4 37865 5 11 9 นาย ธรรมสรณ์ ชวนสุข
5 37838 5 11 28 นางสาว ณัฐนรี สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
6 37842 5 11 29 นางสาว ปทุมพร เสาร์ฤกษ์
7 37846 5 11 30 นางสาว วิริภา สุสิริยา