ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 37689 5 15 1 นาย สุรเกียรติ หวานกระโทก