ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41924 4 2 17 นาย รชต ศรีสัตยานุกูล
2 38890 4 4 4 นาย ปัญจพล ทองเพ็ชร
3 39120 4 4 6 นาย ธนศักดิ์ กฤษณะ
4 39136 4 4 8 นาย เอกนัฏฐ์ วิเศษวัฒนชัย
5 39221 4 4 10 นาย พิชญากร สัจจชูสวัสดิ์
6 41937 4 4 13 นาย อารชวิน พลอยพะเนาว์
7 38762 4 4 18 นางสาว ณัฏฐณิชา ทอนกระโทก
8 38756 4 5 2 นาย อัครพล อันฤดี
9 38808 4 5 3 นาย สุวิจักขณ์ แก้วม่วงพะเนาว์
10 38834 4 5 4 นาย กวินทร์ เขนสันเทียะ
11 39170 4 5 6 นาย พันธุ์ธัช ศิริวิโรจน์
12 39219 4 5 8 นาย พจชนะพล สุระมุน
13 41949 4 5 9 นาย เขื่อนเพชร แก้วมะเริง
14 41951 4 5 11 นาย วัชรพงษ์ ทองจุลกลาง
15 41952 4 5 12 นาย ศักดิธัช นิจเกษม
16 41953 4 5 13 นาย อัจฉริยะ ศิริเกษร
17 41957 4 5 32 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ สุขทวี
18 41963 4 5 38 นางสาว ศศิธาร รักธรรมนูฐ
19 38635 4 6 1 นาย รพีพงศ์ พันธุรักษ์
20 38848 4 6 3 นาย ยติภัทร อุดไธสง
21 38881 4 6 4 นาย กฤษกร สืบค้า
22 39174 4 6 6 นาย ภานุวัฒน์ ทองสุ
23 39179 4 6 7 นาย วัชรพงศ์ สินสมุทร์
24 39206 4 6 8 นาย กรภัทร หัสสากร
25 39226 4 6 10 นาย ศิริวัฒน์ รำมะเริง
26 38691 4 6 13 นางสาว อารียา เพ็ชรกลั่นพะเนา
27 38785 4 6 15 นางสาว อาภากรณ์ นวนกิ่ง
28 38592 4 7 1 นาย ธัชกร จงกลกลาง
29 38597 4 7 2 นาย ภูธเนศ นิราชสูงเนิน
30 38600 4 7 3 นาย ศุภกร ศรีสกุลเตียว
31 38636 4 7 5 นาย สัณหวิชญ์ เหลาสา
32 38706 4 7 7 นาย พลาธิป ปลอดกระโทก
33 38744 4 7 8 นาย ณัฐพงศ์ สาดมะเริง
34 38754 4 7 9 นาย ศรุต ฉ่ำผล
35 38795 4 7 10 นาย ปกรณ์ ยิ่งจอหอ
36 38836 4 7 11 นาย จิรชยุตม์ สิงห์ศาลาแสง
37 38893 4 7 12 นาย พงศธร ตั้งประเสริฐศิริ
38 39168 4 7 14 นาย พงษ์ประภัส อำทะวงษ์
39 41986 4 7 16 นาย ธรรณธรณ์ จู๋ในเมือง
40 39197 4 7 30 นางสาว ปิยนันท์ มาตรสีกลาง
41 41989 4 7 32 นางสาว ณัฐสุดา ชมเดชดี
42 38591 4 8 2 นาย ธนิสร เอี่ยมสุข
43 38627 4 8 3 นาย ช้างต้น จันทรโพธิ์
44 38663 4 8 4 นาย ตุลธร ราศรีรัตนะ
45 38692 4 8 5 นาย กนกพันธุ์ มาพะเนา
46 38693 4 8 6 นาย กฤตยชณ์ ย่านกลาง
47 38699 4 8 9 นาย ธนภัทร ชาญวิชา
48 38702 4 8 11 นาย นภัสพงศ์ ปิดกระโทก
49 38750 4 8 13 นาย พีรพัฒน์ แกงขุนทด
50 38901 4 8 14 นาย สิรภพ ชูนินทร์
51 38975 4 8 15 นาย จักรธร พลจันทึก
52 41999 4 8 17 นาย สนธยา แว่วดี
53 38594 4 9 2 นาย พิสิษฐ์ จงอุดมทรัพย์
54 38599 4 9 3 นาย วิศรวัส จันทร์เปรมเจริญ
55 38605 4 9 4 นาย อัสนี เรืองวิศิษฎ์กุล
56 38672 4 9 5 นาย วสุธันย์ อ่อนชำนิ
57 38673 4 9 6 นาย สหพัฒน์ แย้มกระโทก
58 38675 4 9 7 นาย อดิศร ตองโพธิ์
59 38701 4 9 8 นาย ธีรพันธ์ สงทามะดัน
60 38714 4 9 9 นาย ศิริมงคล เอมสุข
61 38718 4 9 10 นาย อริย์ธัช โหกระโทก
62 38892 4 9 12 นาย พงศกร ศรีเกาะ
63 39177 4 9 14 นาย รัฐพล ว่องไว
64 39222 4 9 15 นาย ภาสกร เปล้ากระโทก
65 42012 4 9 16 นาย กิตติภพ ตะไลกลาง
66 42013 4 9 17 นาย ชนาธิป ศรีเฉลิมศักดิ์
67 38805 4 10 1 นาย วีรยุทธ ชาติกลาง
68 38891 4 10 2 นาย พงศกร วิเศษแก้ว
69 38945 4 10 3 นาย ศุภวิชญ์ ขุนพิลึก
70 38947 4 10 4 นาย สุวิจักษณ์ ชอบนา
71 38979 4 10 5 นาย อันดา เจริญศิริ
72 39116 4 10 13 นาย ณรงศักดิ์ สนิทชัย
73 39165 4 10 14 นาย ธนภัทร ภัทรวิทูร
74 39171 4 10 15 นาย พัสกร ศิวเสน
75 42019 4 10 19 นาย ธีรเจต ใจดี
76 38711 4 11 2 นาย ภูวเดช ปิ่นจุไร
77 38792 4 11 4 นาย ธัญชนน เชวงกูล
78 38844 4 11 5 นาย พชรธรณ์ ชำนาญนาค
79 38846 4 11 6 นาย ภคนันท์ พรมทัต
80 38856 4 11 7 นาย อภิชา ยวงทอง
81 38895 4 11 8 นาย รัชชานนท์ ศิรินอก
82 38936 4 11 9 นาย เนติภัทร นามศรี
83 38949 4 11 13 นาย อธิเมศร์ อนันตวรานนท์
84 38986 4 11 14 นาย พุทธชาตรี ศรีคำบาง
85 39085 4 11 17 นาย เมธัส ธีธัชญาณาธิป
86 39163 4 11 18 นาย ณัฐพัชร์ บุญมาศ
87 42030 4 11 19 นาย จรรยวรรธ ยอดยังพะเนา
88 42031 4 11 20 นาย ณัฐกรณ์ จันทร์ศรี
89 42032 4 11 21 นาย ภูวดล สิ้มเท่ง
90 42035 4 11 37 นางสาว ธนพร ประทุมเทศ
91 38674 4 12 1 นาย สุรสิทธิ์ จันทร์สุข
92 38717 4 12 2 นาย อนัณต์นพ เดชอิทธิพัทธ์
93 38806 4 12 3 นาย ศุภวิชญ์ บุญเหมือน
94 38951 4 12 7 นาย อัครชัย เพ็งไธสง
95 39039 4 12 11 นาย รุ่งวิกรัย งามสอาด
96 39213 4 12 13 นาย ธีรโชติ พะนา
97 39229 4 12 14 นาย อานันต์ พุทธไทย
98 42039 4 12 15 นาย ธาดา เทพพะเนา
99 39243 4 12 34 นางสาว พนิดา เมฆกลาง
100 38710 4 13 2 นาย ภูวดล อินทรกำแหง
101 38745 4 13 4 นาย ณัฐภูมิ ประภาวะดิลก
102 39044 4 13 12 นาย อชิรวัชร มวยดี
103 38841 4 14 4 นาย ธีรภัทร แป้นบรรจบ
104 38843 4 14 5 นาย พงศภัค อินมะดัน
105 38977 4 14 8 นาย ชนธัญ นวลใย
106 38992 4 14 9 นาย ศิรภัทร นามมะเริง
107 39029 4 14 10 นาย นราธิป ดอกกะฐิน
108 39216 4 14 14 นาย ปฏิภาณ หิ้วพิมาย
109 39224 4 14 16 นาย วันชัย บัวแก้ว
110 39228 4 14 17 นาย อธิป บุญมี
111 39101 4 14 27 นางสาว พิมพ์ชนก จินดาอินทร์
112 39186 4 14 30 นางสาว ณัฐชยานันท์ สมประเสริฐ
113 38174 4 15 1 นาย พีรกิตต์ ชนะทะเล
114 38629 4 15 2 นาย ณัฐปคัลภ์ เผยโพธิ์
115 38697 4 15 3 นาย เดโชชัย ปิยะพุทธานนท์
116 38719 4 15 6 นาย อัศจรรย์ บุรีนอก
117 39072 4 15 10 นาย คณาธิป ซินสีหา
118 39078 4 15 11 นาย นิธิฐาน ถีสูงเนิน
119 39125 4 15 12 นาย ปาณัสม์ ขวัญมา
120 39225 4 15 14 นาย วุฒิภัทร บัวเมือง
121 38680 4 15 19 นางสาว เกณิกา นามมูลน้อย
122 39231 4 15 36 นางสาว กัณฐิกา เรืองบุญสุข
123 39128 4 16 1 นาย ศุภกิตติ์ หวังประสพกลาง
124 39208 4 16 2 นาย กิตติภพ อ่อนศรี
125 38787 4 17 6 นาย จามิกร เเขสระน้อย
126 38793 4 17 7 นาย นนทกร ปลอดโคกสูง
127 38801 4 17 9 นาย จิตติพัฒน์ สุนทราศรี
128 39025 4 17 11 นาย โชติวัฒน์ เดชารัก
129 39086 4 17 13 นาย วรพล แก้วหานาม
130 38646 4 17 24 นางสาว ธนันดา เต็มกระโทก
131 38757 4 17 27 นางสาว กมลชนก ยิ่งสิทธิ์สิริ
132 38760 4 17 28 นางสาว ชนัญชิดา ธนากิติชัย
133 37672 5 1 1 นาย เขมชาติ วงศ์จรัสรวี
134 37681 5 1 4 นาย ปารมีย์ หริ่งกระโทก
135 37682 5 1 5 นาย พงษกร ทิพย์รักษา
136 37685 5 1 6 นาย วชิรวิทย์ สุดกลาง
137 37686 5 1 7 นาย วิศลย์ ลำใย
138 37711 5 2 1 นาย ธนายุทธ อโนรี
139 37712 5 2 2 นาย ธัญกร คันธศักดิ์ศิริ
140 37719 5 2 6 นาย ภัทรภณ จิตต์ขวัญ
141 37704 5 3 2 นาย ก่อลาภ เนตรนางรอง
142 37861 5 4 1 นาย ฐาปกรณ์พล กริดกระโทก
143 37864 5 4 2 นาย ธนกฤต บุนยงค์
144 38008 5 4 5 นาย สนธยา ดำกลาง
145 38166 5 4 7 นาย ณัฐพงษ์ แซ่โค้ว
146 39485 5 4 8 นาย ณัฏฐชัย สิทธิเมา
147 41084 5 4 15 นาย ปุณญพัฒน์ จันสุรินทร์
148 37927 5 4 24 นางสาว ประวีณมัย แก้วคำ
149 37676 5 5 1 นาย ธนพัฒน์ สิงโห
150 37677 5 5 2 นาย ธนัท หิรัญชาติ
151 37703 5 5 3 นาย กฤติน ศิริบุญนภา
152 37708 5 5 4 นาย ฐิติวุฒน์ โสวภาค
153 37725 5 5 6 นาย ศุภวิชญ์ แสงทอง
154 37745 5 5 7 นาย โชติพนธ์ จันทร์ปัญญา
155 37753 5 5 8 นาย รัชต์พงษ์ ธัญญสุธาพงศ์
156 37830 5 5 12 นาย วิชชากร เฉียบกระโทก
157 37857 5 5 13 นาย จารุวัฒน์ รัตนวงค์
158 37870 5 5 16 นาย ปุณณภพ แก้วพะไล
159 37872 5 5 17 นาย ภีรภัทร อัศวรัตนาวิกูล
160 38119 5 5 22 นาย ชิษณุพงศ์ ลีลาไพบูลย์
161 38170 5 5 23 นาย นราวิชญ์ วัฒนกุล
162 41098 5 5 25 นาย คณาธิป โลมเมือง
163 41099 5 5 26 นาย ญาณพัฒน์ ผองสูงเนิน
164 37841 5 5 36 นางสาว ธวัลหทัย ไชยเหง้า
165 37710 5 6 1 นาย ณันทพงศ์ พยัคมะเริง
166 37760 5 6 3 นาย อานนท์ สำกลาง
167 37869 5 6 10 นาย ปาณัสม์ คำโสภา
168 37901 5 6 11 นาย จิรายุ ชมภูศรี
169 37910 5 6 12 นาย ภัทรวงศ์ ครุฑธานุชาติ
170 37916 5 6 13 นาย ศุภสิทธิ์ ล้วนศรี
171 37995 5 6 16 นาย ณัฐวิชช์ เลิศธนันพงศ์
172 38124 5 6 18 นาย ธนชาติ ประภาสะโนบล
173 38180 5 6 20 นาย วีรมาศ งามสมทรัพย์
174 38265 5 6 21 นาย วฤทธิณัท จิตรเกาะ
175 41107 5 6 23 นาย ณัฏฐ์ชัย สิทธิสมรฤทธิ์
176 37787 5 7 2 นาย ภูมิรพี ชาติเหมาะ
177 37866 5 7 4 นาย ธฤษษร คงวิริยะวิทยา
178 38087 5 7 5 นาย ภาณุ แก้วประเสริฐ
179 38214 5 7 6 นาย พัฒนากร ครากกระโทก
180 38296 5 7 7 นาย ธนกฤต บุญญพิธยางกูร
181 38301 5 7 8 นาย ปฐวี ธนัทโรจนกุล
182 41116 5 7 9 นาย ทีภากร ชวดสลุง
183 41117 5 7 10 นาย ธนเกียรติ ถนอมธรรม
184 41118 5 7 11 นาย ธนวัฒน์ วังนาดี
185 41124 5 7 17 นาย วิศรุต เทียนหล่อ
186 41125 5 7 34 นางสาว ฑิฆัมพร สายสมคุณ
187 41137 5 7 46 นางสาว อาทิติยา ศรีจันทร์พิทักษ์
188 37867 5 8 2 นาย นทีธร กู้พิมาย
189 37957 5 8 3 นาย พศิน หงษานุภรักษ์
190 38182 5 8 6 นาย สุเมธา พวงทอง
191 41139 5 8 7 นาย จิรภัทร ขวัญมา
192 41146 5 8 14 นาย ศรราม พูนนิลรัตน์
193 41147 5 8 15 นาย สวิตต์ รุ่งสว่าง
194 38324 5 8 29 นางสาว พิมพ์ชนก เปลกระโทก
195 37746 5 9 1 นาย ธนกฤษ ผาดกระโทก
196 37876 5 9 4 นาย ศิวกร งอกโพธิ์
197 37996 5 9 5 นาย ธนาพงศ์ โตกุลกิตติพัฒน์
198 38080 5 9 7 นาย ชัยภัทร ศรีสมฤทธิ์
199 38123 5 9 8 นาย เทพบดี สุบงกต
200 41163 5 9 12 นาย กิตติศักดิ์ ศรีด้วง
201 41164 5 9 13 นาย ชยธวัช รักษาราช
202 41165 5 9 14 นาย ณัฐภูมิ เกมกลาง
203 41176 5 9 38 นางสาว พาณิภัค อ่วมอิ่ม
204 41179 5 9 41 นางสาว วรรณวิษา ภู่ภิรมย์
205 37907 5 10 1 นาย พงศภัค กิตติวีรพล
206 38162 5 10 5 นาย จิรายุ เสาพะเนา
207 38203 5 10 7 นาย กฤษณ์ เอนกวิพุธกุล
208 38246 5 10 8 นาย กรกฤษณ์ ปราบภัย
209 41189 5 10 16 นาย ปัญญา จงจอหอ
210 41197 5 10 36 นางสาว พิชชาภา จรรยา
211 41198 5 10 37 นางสาว รัชญาพร สุพันธ์
212 37673 5 11 1 นาย ชาญณรงค์ วังราช
213 37818 5 11 3 นาย ธนกฤต วงษ์ชาลี
214 37878 5 11 11 นาย สุรวีร์ กิ่งงามพริ้ง
215 37908 5 11 12 นาย พิสิฐ เพลงกระโทก
216 37912 5 11 13 นาย ภูเบศ อุเทนสุต
217 37954 5 11 14 นาย ทัตเทพ บูรณะปรีชา
218 38133 5 11 18 นาย ภูมิเพชร นิลรัตน์
219 38138 5 11 19 นาย อชิรวิทย์ สรวยสุวรรณ์
220 41203 5 11 24 นาย ปวรุตม์ หนูทิพน์
221 37911 5 12 1 นาย ภาคภูมิ ชำนาญกิจ
222 38023 5 12 21 นางสาว รัศมี แป้นทะเล
223 38001 5 13 5 นาย ปัณณวัฒน์ วิริยโยธิน
224 38090 5 13 10 นาย ศรณรินทร์ เครือนาค
225 38139 5 13 12 นาย อุดมศักดิ์ เชิดพุดซา
226 38222 5 13 14 นาย สุรศักดิ์ แป้นคนโท
227 38259 5 13 16 นาย นรากร พูนสูงเนิน
228 38102 5 13 22 นางสาว ธิดาญา วรุณโรจน์
229 37875 5 14 4 นาย วรวัฒน์ พรหมคุณ
230 37900 5 14 5 นาย จิรภัทร จิตรจันทึก
231 37961 5 14 8 นาย สราวุฒิ รัตนวิชัย
232 38292 5 14 17 นาย ชยานนท์ ม้วนโคกสูง
233 38300 5 14 18 นาย นวพล บุตรไชย
234 38308 5 14 19 นาย อชิระ อึ้งสกุล
235 41238 5 14 22 นาย จิรภัทร กองฟู
236 37909 5 15 5 นาย พีรพัฒน์ เลิศจะบก
237 38172 5 15 8 นาย ปวินท์รัตน์ อินตางาม
238 41249 5 15 11 นาย ณภัทร วอกลาง
239 38140 5 15 25 นางสาว เกศรินทร์ ทวีชาติ
240 38208 5 16 4 นาย เจตนิพัทธ์ หอยสังข์
241 38215 5 16 5 นาย ภรภัทร เงินโพธิ์
242 41262 5 16 11 นาย อดิศร เทากระโทก
243 37816 5 17 2 นาย ดิษยพัฒฌ์ พวงมั่ง
244 37877 5 17 4 นาย ศิวศิลป์ เจียศิริพร
245 38040 5 17 8 นาย ธนาชัย ชื่นเฉลา
246 38262 5 17 10 นาย ปุณวัฒน์ วีระนันท์
247 41064 5 17 12 นาย เศรษฐพงษ์ ขาวจันทร์
248 41272 5 17 13 นาย กวิน พูลสุขสรรค์