ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41445 1 5 14 เด็กชาย ภัทรดลย์ ดบขุนทด
2 41450 1 5 19 เด็กชาย อลงกรณ์ กลั่นหมอ
3 41617 1 9 26 เด็กหญิง ณัฐภัทร วิชาแหลม
4 41725 1 12 14 เด็กชาย วชิรวิชญ์ เกษมสุข
5 41781 1 13 30 เด็กหญิง นันทิยา ตอมพุดซา
6 41883 1 16 12 เด็กชาย นัทกร คะแนนสิน
7 41884 1 16 13 เด็กชาย บุญส่ง ผินโพธิ์
8 41885 1 16 14 เด็กชาย พงศกร แก้วภักดี
9 40497 2 5 2 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ไตรจอหอ
10 40545 2 6 3 เด็กชาย จิรพัส กลางจอหอ
11 40553 2 6 10 เด็กชาย ธราเทพ ภูเดช
12 40593 2 7 4 เด็กชาย ฉัตรมงคล เสริมรัมย์
13 40612 2 7 23 เด็กชาย วงศพัทธ์ พิไชยแพทย์
14 40847 2 12 27 เด็กหญิง กานต์ณิชา แทวกระโทก
15 40850 2 12 30 เด็กหญิง ธัญพร รัญแอ
16 40863 2 12 42 เด็กหญิง ศศิกานต์ พินิจวงศ์
17 40962 2 15 1 เด็กชาย กิตติภพ กร่ำกระโทก
18 40965 2 15 4 เด็กชาย ชญานน เจียมใจ
19 40974 2 15 12 เด็กชาย ปฐมพงศ์ กวงขุนทด
20 40981 2 15 19 เด็กชาย ศุภกร แป้นวงค์