ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41452 1 5 21 เด็กหญิง กัลยารัตน์ สำเร็จงาน
2 41555 1 8 4 เด็กชาย ณฉัตร ไตรยวงค์
3 41561 1 8 10 เด็กชาย ธีรภัทร กิตติธรรมโอภาส
4 41570 1 8 19 เด็กชาย วุฒิกร ถึงอินทร์
5 41674 1 11 4 เด็กชาย กฤษกร แคะมะดัน
6 41857 1 15 27 เด็กหญิง ณิชา บุญเอก
7 41906 1 16 35 เด็กหญิง วรรณดี ซอมกระโทก
8 40684 2 9 3 เด็กชาย คณิศร ร้อยมาลี
9 40685 2 9 4 เด็กชาย จิระวุฒิ ฤทธิ์ใหม่
10 40691 2 9 9 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ นิลแท้
11 40695 2 9 13 เด็กชาย ธนากร ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์
12 40707 2 9 25 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ นิ้มกระโทก
13 40718 2 9 36 เด็กหญิง ทิพามณี คุรุกิจกำจร
14 40752 2 10 24 เด็กหญิง ขวัญข้าว เพ็ชรพล
15 40757 2 10 29 เด็กหญิง ทิพวรรณ วิทยา
16 40773 2 10 45 เด็กหญิง อัญชลิกา จีนแฉ่ง
17 40988 2 15 26 เด็กหญิง จิรัชญา ราษฏร์กลาง
18 40989 2 15 27 เด็กหญิง ฐาณัชชา ดำพรมพะเนา
19 41000 2 15 38 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ประยงค์รักษ์
20 38921 4 5 20 นางสาว ศศิวิภา โฉสูงเนิน
21 39056 4 6 19 นางสาว นภัสสร กระปุกทอง
22 38923 4 8 26 นางสาว สาริสา จิรานนท์
23 42011 4 8 40 นางสาว พัชชา ใจอ่อน
24 38912 4 9 29 นางสาว ธัญญาพร พลคำมาก
25 38925 4 9 30 นางสาว อณัญญา พาดกลาง
26 39137 4 13 15 นาย เอกภพ แสงคง
27 38917 4 16 13 นางสาว บุณยวีย์ บุญสร้าง
28 39057 4 16 22 นางสาว บุญญารัตน์ ไพกระโทก
29 39153 4 16 25 นางสาว ศศินิภา น้อยทะเล
30 42069 4 16 38 นางสาว นวพร ป่ากระโทก
31 38747 4 17 4 นาย ทีปกร หลักฐาน
32 39021 4 17 10 นาย กฤต หริ่งกระโทก
33 42072 4 17 19 นาย ธีรภัทร ผูกพันธ์
34 37970 5 7 22 นางสาว ณัฏฐณิชา บุญศรี
35 38113 5 8 25 นางสาว สุฑามณี นุชกระโทก
36 38109 5 10 25 นางสาว พัสน์นันท์ นิลวิเศษ
37 38200 5 14 29 นางสาว อมรรัตน์ ไชยต้นเทือก
38 38201 5 14 30 นางสาว อมราพร คำภานุช
39 41243 5 14 34 นางสาว กันยามาส พิสิษฐ์ชัยณรงค์
40 41247 5 14 38 นางสาว สุชานาถ นกกระโทก