ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41474 1 6 3 เด็กชาย คมกฤษณ์ ดีสวน
2 41482 1 6 11 เด็กชาย พงศกร ศรีปัดชา
3 41512 1 7 1 เด็กชาย กฤษฎา บรรดาศักดิ์
4 41515 1 7 4 เด็กชาย ชัชชนก เสมาเพชร์
5 41518 1 7 7 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ภู่วาว
6 41525 1 7 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ ภู่วาว
7 41632 1 10 1 เด็กชาย กีรกิตติ์ ปักการะเน
8 41640 1 10 9 เด็กชาย ปกรณ์ ทนสันเทียะ
9 41641 1 10 10 เด็กชาย ปฏิญญา จันทศร
10 41646 1 10 15 เด็กชาย สิรวิชญ์ สาครน้อย
11 41650 1 10 19 เด็กชาย เอกบุรุษ ศรีไกรเพ็ชร
12 41682 1 11 12 เด็กชาย ภูเบศวร์ พิศเกาะ
13 41683 1 11 13 เด็กชาย รัฐพล เอี่ยมสว่าง
14 41713 1 12 2 เด็กชาย เจตนิพัทธิ์ ชิดมณีรุ่งโรจน์
15 41730 1 12 19 เด็กชาย สุพัฒน์พงศ์ ธงตะขบ
16 41760 1 13 9 เด็กชาย นภดล ขาวปาน
17 41802 1 14 11 เด็กชาย ธันวา ท่อจะโปะ
18 41840 1 15 10 เด็กชาย ปภาวิชญ์ พวงพลอย
19 40496 2 5 1 เด็กชาย กฤต​ฤกษ์ ชาญ​เขตร​ธรรม
20 40499 2 5 4 เด็กชาย ชินรัฐ ศรีวิไลกุล
21 40513 2 5 17 เด็กชาย วรโชติ บุญชำนาญ
22 40543 2 6 1 เด็กชาย กันต์กวี ฮวดขำ
23 40740 2 10 13 เด็กชาย ธนาภัทร แผนกระโทก
24 40785 2 11 12 เด็กชาย นาวิน เปลี่ยนกระโทก
25 40793 2 11 20 เด็กชาย อภิวิชญ์ สุขนาคินทร์
26 40824 2 12 4 เด็กชาย ณัชดลย์ เมืองจำนงค์
27 40829 2 12 9 เด็กชาย ธีรศานต์ ราชสันเทียะ
28 40831 2 12 11 เด็กชาย นัธดา เผือกขวัญนาค
29 40841 2 12 21 เด็กชาย สิปปกร บ้อนกระโทก
30 40874 2 13 7 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ ใยพันธ์
31 40886 2 13 18 เด็กชาย รชต โลกวิทย์
32 40982 2 15 20 เด็กชาย อรรถนนท์ อ้วนแก้ว
33 41011 2 16 3 เด็กชาย จิรภัทร มีเกาะ
34 41030 2 16 22 เด็กชาย สิรภพ สุชีวะ
35 38982 4 10 6 นาย ธีรภาพ เอี่ยมสว่าง
36 39071 4 10 9 นาย ขุนณรงค์ มาลาศรี
37 39076 4 10 10 นาย ธนิสร มะลิใหม่
38 39080 4 10 11 นาย ปวริศ พรวนกระโทก
39 42017 4 10 17 นาย ชนาธิป ปิ่นหอม
40 38974 4 12 8 นาย กฤตเมธ ศรีแก้ว
41 39043 4 12 12 นาย สิรวิชญ์ เพียรปรุ
42 42041 4 12 17 นาย ปัญญา พิขุนทด
43 42042 4 12 18 นาย วัศพล บุญโปร่ง
44 42043 4 12 19 นาย อมรเทพ พิมพ์เงิน
45 41161 5 8 42 นางสาว อรปรียา ดบขุนทด
46 41208 5 12 11 นาย ณัฐชนน แซ่โลว
47 37963 5 13 4 นาย สิริรัฐ บ้านกระโทก
48 38009 5 13 7 นาย อธิวัฒน์ แผละกระโทก