ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41389 1 3 22 เด็กหญิง บุญญาพร อินทร์สุข
2 41549 1 7 38 เด็กหญิง สุชาวดี แจ้งขำ
3 41744 1 12 33 เด็กหญิง ไพรินทร์ ชุนเกาะ
4 41791 1 13 40 เด็กหญิง อังศุชวาล เปล้ากระโทก
5 41828 1 14 37 เด็กหญิง สุรีย์นิภา สุดทะเล
6 41890 1 16 19 เด็กชาย อิทธิกร แสงจันทร์
7 41892 1 16 21 เด็กหญิง ณัชชา ยอดมณี
8 41893 1 16 22 เด็กหญิง ทรัพย์ปวรรณ กลิ่นศรีสุข
9 41902 1 16 31 เด็กหญิง ภัทราพร ชวนโพธิ์
10 41910 1 16 39 เด็กหญิง สลิลทิพย์ รูปขันธ์
11 40502 2 5 7 เด็กชาย ณัฐพงษ์ แพงกิ่ง
12 40503 2 5 8 เด็กชาย ธนกฤต จงจอหอ
13 40505 2 5 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ สร้อยสน
14 40508 2 5 13 เด็กชาย ปุญญวิชญ์ จำปาทอง
15 40510 2 5 15 เด็กชาย พิสิษฐ์ พรพีระสกุล
16 40520 2 5 24 เด็กหญิง ชญานิศ นิลสันเทียะ
17 40521 2 5 25 เด็กหญิง โชติกา ชัยดิษฐ์
18 40532 2 5 36 เด็กหญิง เพชรรัตน์ เงาฉาย
19 40538 2 5 42 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เยื่องกลาง
20 40541 2 5 45 เด็กหญิง อริสรา ฉุนจะโปะ
21 40567 2 6 24 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ จงกลาง
22 40573 2 6 30 เด็กหญิง ธนิสรา ด่านกลาง
23 40576 2 6 33 เด็กหญิง นนทิชา ยินมะเริง
24 40665 2 8 29 เด็กหญิง ญาณภัทร มณี
25 40673 2 8 37 เด็กหญิง วราลี พิงขุนทด
26 40675 2 8 39 เด็กหญิง วริศรา กอหญ้ากลาง
27 40714 2 9 32 เด็กหญิง ชนัญชิดา ปานกระทอน
28 41043 2 9 46 เด็กหญิง พิชญาภา พิมพ์ภักดี
29 40872 2 13 5 เด็กชาย ณภัทร ดังใหม่
30 40938 2 14 24 เด็กหญิง กมลชนก เฉิน
31 40964 2 15 3 เด็กชาย จิรภัทร เยาว์เหมือน
32 40993 2 15 31 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ จงภักดี
33 41006 2 15 44 เด็กหญิง ศิรประภา ผลทวี
34 41008 2 15 46 เด็กหญิง อัญมณี ชุมกระโทก
35 41020 2 16 12 เด็กชาย นวมินทร์ เลิศวิริยะภาคิน
36 41039 2 16 31 เด็กหญิง ทิพยาพร พันธ์โบ
37 41042 2 16 34 เด็กหญิง พิจิตรา ทรงศรี
38 41046 2 16 37 เด็กหญิง พิรุณรักษ์ แรมพิมาย
39 41050 2 16 41 เด็กหญิง ระรินญา พุทธิมา
40 41054 2 16 45 เด็กหญิง หทัยขวัญ เเก้วเกตุ
41 38814 4 13 21 นางสาว เจนณภัทร เจนพนัด