ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 38555 5 1 1 นาย กันตพล วิรงค์
2 38558 5 1 2 นาย ณฐพงศ์ แสวงผล
3 38560 5 1 3 นาย ณรงค์เดช ดอกกระโทก
4 38562 5 1 4 นาย ธนภัทร หนูแหยม
5 38565 5 1 6 นาย พชรพล ผ่องกุศล
6 38566 5 1 7 นาย ภาคิน พื้นทะเล
7 38570 5 1 8 นาย ศิวปกรณ์ ผลาทิพย์
8 38573 5 1 9 นาย สหัสชัย เคลิ้มกระโทก
9 38604 5 1 11 นาย อมรเทพ ณัฐวงศ์วิวัฒน์
10 38670 5 1 13 นาย เมธัส ปราวกระโทก
11 41912 5 1 15 นาย กนกพล จ้ายจันทึก
12 41913 5 1 16 นาย เดโชชัย ประเสริฐศรี
13 41915 5 1 18 นาย นารารุจน์ จารุลภา
14 41917 5 1 19 นาย อีธาน ปราศกระโทก
15 38579 5 1 20 นางสาว นภสร จันปัญญา
16 38582 5 1 21 นางสาว พรลภัส ดายใหม่
17 38642 5 1 22 นางสาว ขวัญข้าว ณ พิกุล
18 38767 5 1 23 นางสาว นฤภร เเซมกระโทก
19 39015 5 1 24 นางสาว รัชประภา แบ้กระโทก
20 41918 5 1 25 นางสาว กัญญารัตน์ จำพิมาย
21 41919 5 1 26 นางสาว ธนัชชา ชวนโพธิ์
22 41920 5 1 27 นางสาว ธนิสรา ฤทธิ์รักษา
23 41921 5 1 28 นางสาว ปริยาภรณ์ ก้านพุดซา
24 41922 5 1 29 นางสาว อิสรียะ บุญเต็ม