ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 39492 4 1 1 นาย ณัฐพนธ์ เกี้ยวมาศ
2 39493 4 1 2 นาย ทีฆทัศน์ ซึ้งศิริทรัพย์
3 39494 4 1 3 นาย นนทพันธ์ บุญเคน
4 39498 4 1 6 นาย ภัทรชนน อาจอินทร์
5 39499 4 1 7 นาย ภูดิท อินสูงเนิน
6 39500 4 1 8 นาย ภูมิรพี ถินสูงเนิน
7 39504 4 1 9 นาย รัญชน์วรท จันทรเสนา
8 39508 4 1 10 นาย อินทัช รัตติยา
9 47212 4 1 15 นาย อนุวัฒน์ ลิขิตทัศนวัฒน์
10 39509 4 1 16 นางสาว กวิสรา ผมฉลวย
11 39512 4 1 17 นางสาว นฤกัลยา เขื่อนทอง
12 39513 4 1 18 นางสาว นันท์นภัส จิตแกล้ว
13 39514 4 1 19 นางสาว นันทัชพร สว่างจิตร์
14 39515 4 1 20 นางสาว นิชาภัทร กองทอง
15 39516 4 1 21 นางสาว ปวริศา จิตลม
16 39518 4 1 22 นางสาว ศรัณย์ภัทร โคตรพันธ์
17 39588 4 1 23 นางสาว ศรัณย์รัตน์ ดีดวงแก้ว
18 47213 4 1 24 นางสาว ขวัญปภัสร์ ถนอมพงษ์
19 47214 4 1 25 นางสาว ชนาธิป มณีไสย์
20 47215 4 1 26 นางสาว ปวริศมณฑ์ ใจจง
21 47216 4 1 27 นางสาว ศิรินทิพย์ พูนเจดีย์
22 47217 4 1 28 นางสาว สิตาพร หมิ่นกระโทก
23 47218 4 1 29 นางสาว สุกัญญา เต็มกระโทก
24 47219 4 1 30 นางสาว สุชญา ขุมกระโทก