ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42132 1 2 4 เด็กชาย ชวโรจน์ สุบงกช
2 42140 1 2 12 เด็กชาย นันท์พิพัฒน์ วิเศษแก้ว
3 42141 1 2 13 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ฉิมสันเทียะ
4 42146 1 2 18 เด็กชาย รัชชานนท์ บุญวรสถิต
5 42148 1 2 20 เด็กชาย วัชรวิชญ์ มหาสุขบุญวงศ์
6 42149 1 2 21 เด็กชาย ศุภกร สมอฝาก
7 42151 1 2 23 เด็กชาย อัษฎาวุธ คงน้อย
8 42152 1 2 24 เด็กชาย อิทธิวัฒน์ มุณีวงษ์วีระ
9 42255 1 5 26 เด็กหญิง ชมพูนุท นางาม
10 42256 1 5 27 เด็กหญิง ชุดา สุสิริยา
11 42310 1 6 40 เด็กหญิง สิริกร จงสุขกลาง
12 42332 1 7 22 เด็กหญิง กมลวรรณ แช่มปากเพรียว
13 42345 1 7 35 เด็กหญิง ภัทรนันท์ เพิ่มมงคล
14 42392 1 9 2 เด็กชาย คณาธิป เตือประโคน
15 42405 1 9 15 เด็กชาย วรเวช บูรำสูงเนิน
16 42416 1 9 26 เด็กหญิง นิติมา ธนากลาง
17 42420 1 9 30 เด็กหญิง ปิ่นมณี ทองเงิน
18 42441 1 10 11 เด็กชาย ณัฐพัชร์ เอี่ยมศรี
19 42444 1 10 14 เด็กชาย นพเก้า ทองจันทร์
20 42477 1 11 7 เด็กชาย ณัฐนนท์ วัฒนะ
21 42484 1 11 14 เด็กชาย ภาณุรัฐ ธีระวัฒนศิริ
22 42494 1 11 24 เด็กหญิง ณัฐณิชา หาญทองหลาง
23 42498 1 11 28 เด็กหญิง นิธินันท์ ทำดี
24 42503 1 11 33 เด็กหญิง มุกดารัศมิ์ จงเจริญสมบัติ
25 42508 1 11 38 เด็กหญิง อมลรดา แก้วกลาง
26 42534 1 12 24 เด็กหญิง จิณณพัต น้อยหมื่นไวย
27 42595 1 14 5 เด็กชาย ธกร อินสูงเนิน
28 42598 1 14 8 เด็กชาย ธริช ดอกสันเทียะ
29 42601 1 14 11 เด็กชาย พงศภัค สวนไผ่
30 42613 1 14 23 เด็กหญิง กัญญพัชร เนื่องกระโทก
31 42622 1 14 32 เด็กหญิง บุญสิตา มลิทอง
32 42635 1 15 5 เด็กชาย ณฐพล จำปาเทศ
33 41467 2 5 36 เด็กหญิง วราภรณ์ ขำอ่อน
34 41514 2 7 3 เด็กชาย จิรายุ ผาจันทร์สิงห์
35 41530 2 7 17 เด็กชาย อภิวัฒน์ หนันกระโทก
36 41548 2 7 34 เด็กหญิง วริศรา สิกขา
37 41593 2 9 2 เด็กชาย คณัสนันท์ เจสันเทียะ
38 41615 2 9 24 เด็กหญิง ญารินดา ทองเอี่ยม
39 41616 2 9 25 เด็กหญิง ณัฐภรณ์ คำศรี
40 41621 2 9 30 เด็กหญิง นารีรัตร์ เวียนนอก
41 41656 2 10 25 เด็กหญิง ญาณิน คงพิพัฒน์โฆษิต
42 41657 2 10 26 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ปืนกระโทก
43 41658 2 10 27 เด็กหญิง ณัฐวรา บุญเทียม
44 41667 2 10 36 เด็กหญิง รุ้งพราย อินทร์จำนงค์
45 41668 2 10 37 เด็กหญิง รุ่งวิภา เหล่าสันเทียะ
46 41841 2 15 10 เด็กชาย พงศกร มีชำนาญ
47 41899 2 16 28 เด็กหญิง ปาณิสรา อนุเสถียร
48 41900 2 16 29 เด็กหญิง ปาริฉัตร นาควัชรกุล
49 41906 2 16 34 เด็กหญิง วรรณดี ซอมกระโทก
50 41908 2 16 36 เด็กหญิง ศกาวรัตน์ วัดวิลัย