ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42127 1 1 29 เด็กหญิง อภิชญา พาดกลาง
2 42394 1 9 4 เด็กชาย ฉัฏธภูมิ ขาวมะเริง
3 42421 1 9 31 เด็กหญิง เปรมมิกา นิลพรมมา
4 42429 1 9 39 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ งามคณะ
5 41622 2 9 31 เด็กหญิง บุญพิทักษ์ นกพรหม
6 39701 4 5 19 นางสาว กรรณิการ์ ชาญประไพ
7 39704 4 5 21 นางสาว ธนัญญา งอกโพธิ์
8 39854 4 5 24 นางสาว อัญชิสา กองศรีหา
9 39900 4 7 32 นางสาว อมลวรรณ เสริฐกระโทก
10 40001 4 9 10 นาย ดลวรรธน์ มณีกลาง
11 39850 4 10 29 นางสาว วิสัชณา ขุมพลกรัง
12 40113 4 10 38 นางสาว กัญญาวีร์ รูปดี
13 40132 4 10 39 นางสาว อ้อมดาว ครึบกระโทก
14 39891 4 11 26 นางสาว นันท์นภัส สร้างกลาง
15 40129 4 11 34 นางสาว สุทัสสา คำมุงคุณ
16 39743 4 13 21 นางสาว พัสวี​ ชาญ​ศิลป์​
17 39797 4 13 24 นางสาว ปณิตา เกยรัมย์
18 39847 4 13 25 นางสาว พิริยา นิสยันต์
19 40126 4 13 35 นางสาว รพีพรรณ ตั้งเลิศจรรยา
20 40084 4 14 35 นางสาว พอใจ พจน์ฉิมพลี
21 39656 4 17 23 นางสาว รินรดา พาดกลาง
22 39756 4 17 25 นางสาว สุรัญชนา หลอดคำ
23 47364 4 17 36 นางสาว ชนิษฐ์ชา บุญโพธิสุวรรณ์
24 38831 5 12 23 นางสาว อวัศยา กิ่งขุนทด