ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42374 1 8 24 เด็กหญิง เกวลี งาหอม
2 47277 4 7 34 นางสาว ณัฐกฤตา ทองอาจ
3 47294 4 8 33 นางสาว ตวงทรัพย์ ดีใจ
4 47307 4 9 34 นางสาว กัญญาณัฐ เอี่ยมศรี
5 47308 4 9 35 นางสาว ณัฏฐ์วรี กลิ้งทะเล
6 41288 4 16 33 นางสาว น้ำมนต์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
7 39875 4 17 9 นาย สิริราชย์ อะทะเสน
8 39004 5 5 24 นางสาว ณัฏฐณิชา โปต๊ะ
9 39218 5 6 9 นาย ปัณณวิชญ์ นาคทอง
10 39246 5 6 23 นางสาว ภัคธีมา ผินงูเหลือม
11 41974 5 6 30 นางสาว ธัญพิชชา พรมสิทธิ์
12 41976 5 6 32 นางสาว พรทิพา ลู่กระโทก
13 41983 5 6 39 นางสาว อทิตา สุขเจริญ
14 38759 5 8 20 นางสาว กุลนิดา รัตนรักษ์
15 38761 5 8 21 นางสาว ญณสรณ์ บุญเทียม
16 38768 5 8 22 นางสาว พฤทธิ์พิสุทธิ์ จันผกา
17 38873 5 8 24 นางสาว วริษา ปุรา
18 42003 5 8 31 นางสาว ชญานันท์ ขึงโพธิ์
19 42004 5 8 32 นางสาว ญาณิศาน์ ธีระวัฒนา
20 42009 5 8 37 นางสาว ศศิกานต์ เพ็ชรกระโทก
21 38817 5 10 24 นางสาว ธารวารี ทือเกาะ
22 39002 5 10 26 นางสาว กุสุมา สุขคงพะเนา
23 39003 5 10 27 นางสาว ชนิสรา ยินมะเริง
24 39018 5 11 29 นางสาว สิริยากร ประทุมมา
25 38994 5 12 9 นาย ศุภชัย หมั่นสาร
26 39005 5 12 28 นางสาว ณัฐณิชา เบื้องกลาง
27 39014 5 12 29 นางสาว มิยาวดี เบี้ยกระโทก
28 38954 5 16 15 นางสาว จารุวรรณ มะโนวรรณา
29 42066 5 16 35 นางสาว กำไร หวังหุ้นกลาง
30 42071 5 16 40 นางสาว ศุภกานต์ สุขดี