ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42375 1 8 25 เด็กหญิง จันจิรา ศรีน้อย
2 42379 1 8 29 เด็กหญิง ธัญพร ตะโก
3 42381 1 8 31 เด็กหญิง นันทิชา กองเมืองปัก
4 42390 1 8 40 เด็กหญิง อรชพร กันตะคุ
5 42393 1 9 3 เด็กชาย จิรพัฒน์ เจตน์วิทยาชาญ
6 42410 1 9 20 เด็กชาย อนพัทย์ เสงี่ยมโคกกรวด
7 41628 2 9 36 เด็กหญิง ศิริษา เสียงใส
8 41631 2 9 39 เด็กหญิง อธิชนันท์ ศิลา
9 39936 4 8 26 นางสาว ธนพร ทิมดอน
10 47301 4 8 40 นางสาว ปุญญิสา พิมพ์ครบุรี
11 39123 5 6 5 นาย นันทวัฒน์ โชติพงศ์กิตติ์
12 38731 5 6 15 นางสาว ภัทรภา ชลภักดี
13 38785 5 6 16 นางสาว อาภากรณ์ นวนกิ่ง
14 38863 5 6 19 นางสาว ธัญชนก ศิลา
15 39148 5 6 22 นางสาว ปัญญดา ประมวลธนกิจ
16 38866 5 7 26 นางสาว พรรษกร จอกกระโทก
17 39189 5 7 30 นางสาว ณิชนันทน์ เชื้อชัยอนันต์
18 41990 5 7 34 นางสาว ธมลวรรณ หล้าคำ
19 47383 5 7 40 นางสาว ชนาพร จำรูญ
20 38735 5 9 24 นางสาว สุรัสสวดี ไผ่แก้ว
21 39184 5 11 33 นางสาว กฤติญาณี ค้ำคูณ
22 38822 5 12 22 นางสาว ภูรดา อุตส่าห์
23 38952 5 12 25 นางสาว กชพร สีมากร
24 39137 5 13 17 นาย เอกภพ แสงคง
25 38766 5 13 22 นางสาว นริสรา ดวงกระโทก
26 38827 5 13 25 นางสาว วัลยา ชำนาญมะเริง
27 38878 5 13 29 นางสาว สุภัทรศิริ พันธ์สระน้อย
28 39013 5 13 33 นางสาว พัชรา สิงห์คำ
29 39188 5 13 37 นางสาว ณัฐสุดา เหมือดสุรินทร์
30 42053 5 13 43 นางสาว สุพรรษา พันนาสุระ
31 42054 5 14 18 นาย อานนท์ อ่อนนอก
32 38905 5 14 19 นางสาว กฤติยาณี วีระวัฒนา
33 39009 5 14 20 นางสาว ปางตะวัน โหวดครบุรี
34 39093 5 14 23 นางสาว ณัฐณิชา ศรีอภัย
35 39094 5 14 24 นางสาว ณัฐนารี ยินมะเริง
36 39095 5 14 25 นางสาว ธัญวรัตน์ จีนมะเริง
37 39186 5 14 29 นางสาว ณัฐชยานันท์ สมประเสริฐ
38 39195 5 14 32 นางสาว ประภัสสร ถอยกระโทก
39 39233 5 14 33 นางสาว ขวัญฤทัย นันชัย
40 42061 5 15 16 นาย ณัฐวุฒิ มะเริงสิทธิ์
41 38869 5 15 22 นางสาว เพชราภรณ์ พูลสวัสดิ์
42 39193 5 15 34 นางสาว น้ำริน มูลแก้ว
43 38920 5 16 14 นางสาว ศศิพิมพ์ เชาวันกลาง
44 39153 5 16 25 นางสาว ศศินิภา น้อยทะเล
45 39192 5 16 28 นางสาว นันทวรรณ เพ็ชรกลั่นพะเนา
46 39198 5 16 29 นางสาว พรนัชชา จงพึ่งกลาง
47 42069 5 16 38 นางสาว นวพร ป่ากระโทก