ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41301 2 1 2 เด็กชาย กรวิทย์ ดีมา
2 41308 2 1 8 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ศรีทองกูล
3 41492 2 6 20 เด็กหญิง จำนรรจา แน่นพะเนา
4 41583 2 8 32 เด็กหญิง ดลธร รุ่งศิริกุล
5 41584 2 8 33 เด็กหญิง นภกมลวรรณ จุ้ยวงษา
6 41585 2 8 34 เด็กหญิง นันทพัทธ์ คนทน
7 41590 2 8 39 เด็กหญิง สุพัฐติกาญจน์ เหลาธนู
8 41822 2 14 31 เด็กหญิง ปวันพัตร์ จันทร์พิทักษ์
9 41828 2 14 37 เด็กหญิง สุรีย์นิภา สุดทะเล
10 41909 2 16 37 เด็กหญิง สลิลทิพย์ บุญกระโทก
11 39851 4 4 24 นางสาว ศิริรักษ์ มลิทอง
12 39880 4 4 25 นางสาว กานต์พิชชา ดังกระโทก
13 39871 4 5 7 นาย สิงขร ใสดวง
14 39848 4 6 28 นางสาว ภัสราพร เจริญการ
15 39882 4 6 29 นางสาว จิดาภา สุขปื้อ
16 39878 4 12 28 นางสาว กนกลักษณ์ ผลคำ
17 40078 4 12 31 นางสาว ณิชากานต์ แสงศักดิ์
18 40134 4 12 32 นางสาว อัจฉริยา ศิลปชัย
19 39751 4 16 11 นางสาว วรัญธร ชุมกว้าง
20 38655 5 5 14 นางสาว ภัทรมาศ แสงผักแว่น
21 39112 5 6 21 นางสาว อรินรักษ์ ทองโพธิ์
22 38953 5 9 30 นางสาว กฤษณา ต่วนกระโทก