ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42137 1 2 9 เด็กชาย ธัชนนท์ บุญสัมฤทธิ์
2 42143 1 2 15 เด็กชาย พชรกร อินธิยศ
3 42448 1 10 18 เด็กชาย ศุภประเสริฐ จารุลภา
4 42639 1 15 9 เด็กชาย นัณทพงศ์ สกาวเฉลิมพงศ์
5 42664 1 15 34 เด็กหญิง ศกลรัตน์ เปียด้วงพะไล
6 39637 4 6 2 นาย วรเมธ ศรีพะเนา
7 47259 4 6 13 นาย ชนพัฒน์ ทองบุญเมือง
8 41973 5 6 29 นางสาว ดีน่า ลิเลียน ซีเกิล
9 41980 5 6 36 นางสาว ศกลรัตน์ เทินสระเกษ