ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42155 1 2 27 เด็กหญิง ญาณัชชา มูลอาสา
2 41314 2 1 14 เด็กชาย ภูบดี หวานกระโทก
3 41319 2 1 19 เด็กชาย สมเกียรติ อ่อนคำ
4 41321 2 1 21 เด็กชาย อภิชา วังเมือง
5 41451 2 5 20 เด็กหญิง กัญญาพร เเนบสันเทียะ
6 41460 2 5 29 เด็กหญิง นลิน สุขทะเล
7 41471 2 5 40 เด็กหญิง สุมินตรา สวยครบุรี
8 41498 2 6 26 เด็กหญิง ทิฆัมพร แก้วพวง
9 41502 2 6 30 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เวสา
10 41532 2 7 20 เด็กหญิง กมลชนก กมลชนก
11 41533 2 7 21 เด็กหญิง กาญจนา สุขศิริ
12 41537 2 7 24 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ จันทร์เปรมเจริญ
13 41546 2 7 32 เด็กหญิง รุ่งนฐา หมู่ทอง
14 41549 2 7 35 เด็กหญิง สุชาวดี แจ้งขำ
15 41558 2 8 7 เด็กชาย ธรรมยศ ดาบขุนทด
16 41560 2 8 9 เด็กชาย ธาวิน ชาญชนะโยธิน
17 41572 2 8 21 เด็กชาย สิงหา รอบรู้
18 41579 2 8 28 เด็กหญิง ชณัฐปภา เมืองสันเทียะ
19 41586 2 8 35 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ คุ้มวงศ์
20 41635 2 10 4 เด็กชาย โชคชัย ปีกกระโทก
21 41637 2 10 6 เด็กชาย ธนพัฒน์ บุญวิไลทรัพย์
22 41638 2 10 7 เด็กชาย ธนภัทร ป้อมทะเล
23 41644 2 10 13 เด็กชาย ภูริทัตต์ มะโนมัย
24 41735 2 12 24 เด็กหญิง ธนฤทัย นพธัญญะ
25 41748 2 12 36 เด็กหญิง วิลาสินี โพนทอง
26 41753 2 13 2 เด็กชาย ชัยชนะ ธนะสิทธิ์
27 41759 2 13 8 เด็กชาย ธันวา เพ็ชรภูวงค์
28 41763 2 13 12 เด็กชาย ภคิน สุขอินพะเนา
29 41765 2 13 14 เด็กชาย ฤทธิรงค์ ลาสุดตา
30 41767 2 13 16 เด็กชาย วุฒิชัย ชังจอหอ
31 41817 2 14 26 เด็กหญิง บุญสิตา เนื่องกระโทก
32 41821 2 14 30 เด็กหญิง ปวริศา ชุ่มพระ
33 41825 2 14 34 เด็กหญิง พรรษชล ทองเหลือง
34 41851 2 15 20 เด็กหญิง จีราภา ฉ่องูเหลือม
35 41857 2 15 25 เด็กหญิง ณิชา บุญเอก
36 41860 2 15 27 เด็กหญิง ปวีณา ชูชีพ
37 41863 2 15 30 เด็กหญิง พัชรศรี เสนาซิว
38 41864 2 15 31 เด็กหญิง มนรดา โหน่งกระโทก
39 41869 2 15 35 เด็กหญิง สิริณทิพย์ โตโพธิ์กลาง
40 41903 2 16 32 เด็กหญิง รัชวินต์ ปล่องกระโทก
41 41907 2 16 35 เด็กหญิง วินิธา ปลั่งกลาง