ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42536 1 12 26 เด็กหญิง ธนพร เชอมือ
2 42550 1 12 40 เด็กหญิง อนัญญา เลากลาง
3 42573 1 13 23 เด็กหญิง จิดาภา ศรีมันตะ
4 42574 1 13 24 เด็กหญิง ชนัญชิดา ศรีโพธิ์
5 42576 1 13 26 เด็กหญิง ณัฐธิชานันท์ สุนนท์
6 42587 1 13 37 เด็กหญิง วชิรญาณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
7 42625 1 14 35 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ จุฬคุปต์
8 42628 1 14 38 เด็กหญิง วรรณกานต์ โพธิพฤกษ์
9 41580 2 8 29 เด็กหญิง ชนิสรา ฤทธิ์ด่านกลาง
10 41788 2 13 37 เด็กหญิง วิชญาดา เสือนิล
11 41789 2 13 38 เด็กหญิง ศิรินันท์ น้อมกระโทก