ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42126 1 1 28 เด็กหญิง วีรยา คงขุนทด
2 42192 1 3 28 เด็กหญิง ธมลวรรณ ศอกจะบก
3 42404 1 9 14 เด็กชาย พิชญะ ถ้ำกลาง
4 42479 1 11 9 เด็กชาย ธันวา สาคร
5 42492 1 11 22 เด็กหญิง กุลธิดา สว่างภพ
6 42501 1 11 31 เด็กหญิง พิชญรินท์ บุญชื่น
7 42513 1 12 3 เด็กชาย ฐาปนนท์ มุ่งเขื่องกลาง
8 42518 1 12 8 เด็กชาย ธีรเมธ โคตรคันทา
9 42623 1 14 33 เด็กหญิง ปราณปริยา ปลิ้นกระโทก
10 42638 1 15 8 เด็กชาย ธนพัทร กรอบทอง
11 42656 1 15 26 เด็กหญิง นิชาภัทร สงกลาง
12 41643 2 10 12 เด็กชาย ภัทรพล ศรีอร่าม
13 41831 2 14 40 เด็กหญิง อภัสรา คำเทียมแก้ว
14 41837 2 15 6 เด็กชาย ณัฐภัทร เปลกระโทก
15 41838 2 15 7 เด็กชาย ดนัยณัฐ รัตนศฤงค์
16 41853 2 15 22 เด็กหญิง ฐิตาพร ด้วงมุขพะเนา
17 41866 2 15 32 เด็กหญิง ศกุนิชญ์ นิยมญาติ
18 47378 2 15 38 เด็กหญิง ณัฐธิดา จันทร์สม
19 40128 4 5 31 นางสาว ศิริกาณดา ขันทองคำ
20 47256 4 5 39 นางสาว สุภาภรณ์ หลำทุ่ง
21 40119 4 6 31 นางสาว เนติมา สมนึก
22 39904 4 12 9 นาย คุณานนต์ คุณที
23 39946 4 15 25 นางสาว สุพิชชา มะสูงเนิน
24 39783 4 16 14 นางสาว กนกวรรณ คำเนตร
25 40117 4 16 32 นางสาว ​ธัญลักษณ์ ​ใหม่มา