ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42268 1 5 39 เด็กหญิง อรินญา จันขาว
2 42333 1 7 23 เด็กหญิง กาญจนา ช่องงาม
3 42348 1 7 38 เด็กหญิง วรกานต์ ทิมพรมราช
4 42466 1 10 36 เด็กหญิง วรพิชชา แซ่ล้อ
5 42496 1 11 26 เด็กหญิง ธีร์จุฑา บุญไทย
6 42618 1 14 28 เด็กหญิง จรรยพร สรรพจารย์
7 42626 1 14 36 เด็กหญิง พิชญาภา รุ่งน้อย
8 41473 2 6 2 เด็กชาย เกรียงไกร สมหวัง
9 41479 2 6 8 เด็กชาย ประกาศิต บุญมีรัตน์
10 41850 2 15 19 เด็กหญิง กนกวรรณ เค้าทอง
11 40133 4 6 32 นางสาว อังคนา ปลั่งกลาง
12 39657 4 7 26 นางสาว รุ่งฟ้า โพธิ์พะเนา
13 40122 4 15 30 นางสาว พรหมภัสสร โชติศุภอนันต์
14 40123 4 15 31 นางสาว พัชรพร หอมกำปัง
15 40124 4 15 32 นางสาว พัชริดา เรียบจันทึก
16 42002 5 8 30 นางสาว จุฑาภา มารมย์