ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 39902 4 16 4 นาย กฤติพงษ์ โคมสูงเนิน
2 39647 4 16 9 นางสาว ญาดา ทองดวง
3 39928 4 16 22 นางสาว จารวดี เมธีสวัสดิ์กุล
4 47353 4 16 34 นางสาว ธันยพร ไทยธานี
5 47357 4 16 38 นางสาว ยุพาวดี ด้วงช้าง
6 38647 5 16 4 นางสาว นฤชา ธนากลาง
7 38723 5 16 6 นางสาว ฐิติกานต์ สิงห์กลาง
8 38868 5 16 9 นางสาว พรหมพร ขาวผ้วน
9 38872 5 16 10 นางสาว วรรณวิสา ปิ้งกระโทก
10 38876 5 16 11 นางสาว สิริพร เเสนทวีสุข
11 38917 5 16 13 นางสาว บุณยวีย์ บุญสร้าง
12 38963 5 16 18 นางสาว เปมิกา กรีนิช
13 39057 5 16 22 นางสาว บุญญารัตน์ ไพกระโทก
14 39145 5 16 23 นางสาว ณัชชาพร วิทวัสพงศาทิพย์
15 39157 5 16 26 นางสาว อาทิตยา พิทิกุล
16 39245 5 16 34 นางสาว พิมพกานต์ สารโคกกรวด
17 42067 5 16 36 นางสาว จารวี ช่องสาร
18 42068 5 16 37 นางสาว ธิดารัตน์ โกฎค้างพลู
19 42070 5 16 39 นางสาว รัตติยาภรณ์ น้อยชัชวาล