ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42145 1 2 17 เด็กชาย ภัทรพล ไชยบุตร
2 42160 1 2 32 เด็กหญิง ภัทรธิดา เชาว์มะเริง
3 47386 1 8 20 เด็กชาย กฤษณกันท์ ธรรมากาศ
4 42388 1 8 38 เด็กหญิง สุวรรณฉัตร เขียววิลัย
5 42597 1 14 7 เด็กชาย ธนิก ศรีมี
6 42604 1 14 14 เด็กชาย สนชัย โสดาพัฒน์
7 42615 1 14 25 เด็กหญิง กัลยกร เครือกลางรงค์
8 42621 1 14 31 เด็กหญิง ณิชาวีร์ จันทะนะ
9 42629 1 14 39 เด็กหญิง วรัญญา จีนมะเริง
10 42645 1 15 15 เด็กชาย ภูริภัทร ฤทธี
11 42700 1 16 29 เด็กหญิง มณีรัตน์ สอนจิตต์
12 41528 2 7 16 เด็กชาย วชรวิทย์ สายสวัสดิ์
13 41531 2 7 19 เด็กชาย อรินทร์ นักธรรม
14 41542 2 7 29 เด็กหญิง ภคพร จงสวัสดิ์
15 41551 2 7 36 เด็กหญิง อรจิรา ศรีสว่าง
16 47373 2 7 39 เด็กหญิง แพรวทิพย์ มหัธนะศิลป์
17 41634 2 10 3 เด็กชาย ชยพล ศรีอารยวิจิตร
18 41664 2 10 33 เด็กหญิง พิชชาภา กอหญ้ากลาง
19 41674 2 11 4 เด็กชาย กฤษกร แคะมะดัน
20 41720 2 12 9 เด็กชาย นนทมงคล แสงศุภวรรธน์