ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42123 1 1 25 เด็กหญิง ภัสสร พาดกลาง
2 42167 1 3 3 เด็กชาย ชลธี เร็วจันทึก
3 42182 1 3 18 เด็กชาย รติวัชร์ ปันตา
4 42234 1 5 4 เด็กชาย ณัฐพล แดงสูงเนิน
5 42251 1 5 22 เด็กหญิง กวินธิดา สังข์ในเมือง
6 42257 1 5 28 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา สันติวงค์
7 42258 1 5 29 เด็กหญิง ณัฐวดี นุตพงษ์
8 42259 1 5 30 เด็กหญิง ณัฐวรา จันทรศิริ
9 42264 1 5 35 เด็กหญิง พัทธ์ธานันท์ เพ็ชรนุ้ย
10 42269 1 5 40 เด็กหญิง อริสา อู่เสือพะเนา
11 42313 1 7 3 เด็กชาย กิตติพศ จันทร์เกิด
12 42397 1 9 7 เด็กชาย ธนภัทร อินทร์ศรี
13 42411 1 9 21 เด็กหญิง กมลชนก สอนบุตรดี
14 42455 1 10 25 เด็กหญิง ณัฐกฤตา เกิดทะเล
15 42462 1 10 32 เด็กหญิง พอใจ แคร่กระโทก
16 42467 1 10 37 เด็กหญิง วศินี จันนวล
17 42468 1 10 38 เด็กหญิง วิรากร วิชัย
18 42469 1 10 39 เด็กหญิง ศิริกันยา รัตนะ
19 42515 1 12 5 เด็กชาย เดชาธร สามากาล
20 42540 1 12 30 เด็กหญิง นริสรา พรมจันทร์
21 42549 1 12 39 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ลอยฟู
22 42583 1 13 33 เด็กหญิง พราวรวี ศรีเฉลิม
23 42650 1 15 20 เด็กชาย อิศรพงษ์ แตะกระโทก
24 42652 1 15 22 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ อุ่นธวงษ์
25 42654 1 15 24 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง
26 42661 1 15 31 เด็กหญิง ภคนันท์ โสมสิทธิ์
27 42666 1 15 36 เด็กหญิง ศิริกานต์ ถอยกระโทก
28 42692 1 16 22 เด็กหญิง ชลิตา ขุมพลกรัง
29 42694 1 16 24 เด็กหญิง ณัฐศิกานต์ เเสงเทียน
30 42696 1 16 25 เด็กหญิง ปลายฟ้า ขอผึ้งกลาง
31 42698 1 16 27 เด็กหญิง ปุณยนุช แจ่มสุวรรณ
32 42699 1 16 28 เด็กหญิง พิมพ์ภรณ์ สุขเนตร
33 42701 1 16 30 เด็กหญิง มุทิตา อรรถกสิกิจ
34 42704 1 16 33 เด็กหญิง ศรัณย์พร เด็นเก
35 42706 1 16 35 เด็กหญิง ศิลป์พิสุทธิ์ ทิศกระโทก
36 41438 2 5 7 เด็กชาย เทวินทร์ นามศิริพงศ์พันธุ์
37 41448 2 5 17 เด็กชาย อชิรวิทย์ ผาวงษ์หา
38 41472 2 6 1 เด็กชาย กิตติพัทธ์ หนุนกระโทก
39 41480 2 6 9 เด็กชาย ปราชญา จอมมะเริง
40 41491 2 6 19 เด็กหญิง จันทิมา คันกลาง
41 41611 2 9 20 เด็กชาย ศุภวิชญ์ กิ่งไพบูลย์
42 41653 2 10 22 เด็กหญิง จันทกานต์ คันกลาง
43 41692 2 11 22 เด็กหญิง เขมจิรา จ่ายจันทร์
44 41693 2 11 23 เด็กหญิง จรรยาพร วงศ์กีรติจินดา
45 41708 2 11 37 เด็กหญิง เมธาพร กกทองหลาง
46 41737 2 12 26 เด็กหญิง นลินทิพย์ โพธิ
47 41741 2 12 29 เด็กหญิง เบญญาภา ประเสริฐสงคราม
48 41742 2 12 30 เด็กหญิง ปิยะดา สัตบุตร
49 41744 2 12 32 เด็กหญิง ไพรินทร์ ชุนเกาะ
50 41752 2 13 1 เด็กชาย กวินภพ เบี้ยกระโทก