ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42233 1 5 3 เด็กชาย ชัยภัทร ยุดกระโทก
2 42252 1 5 23 เด็กหญิง กานต์พิชชา มนอยู่พะเนาว์
3 42285 1 6 15 เด็กชาย ภูวภัทร์ พุทธิเจริญ
4 42289 1 6 19 เด็กชาย อดิเทพ บัวเกษ
5 42312 1 7 2 เด็กชาย กันต์กวี เชียงสน
6 42315 1 7 5 เด็กชาย ณภัทร บาร์ท
7 42327 1 7 17 เด็กชาย รัตน์ชศักดิ์ วาจาสิทธิ์
8 42353 1 8 3 เด็กชาย กิตติณัฏฐ์ นรสิงห์
9 42363 1 8 13 เด็กชาย วีรวัชญ์ สาระลัย
10 42365 1 8 14 เด็กชาย ศิรัณ ศรีทับทิม
11 42366 1 8 15 เด็กชาย ศิวกร คำมูล
12 42367 1 8 16 เด็กชาย อธิกร ช่วยค้ำชู
13 42371 1 8 21 เด็กหญิง กฤตยาณี ทองวิไล
14 42389 1 8 39 เด็กหญิง อภิญญา เทศไธสง
15 42395 1 9 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ น้ำนวล
16 42406 1 9 16 เด็กชาย วาคิม วัจนศิริเสถียร
17 42408 1 9 18 เด็กชาย สิงหา ชินนอก
18 42409 1 9 19 เด็กชาย อชิรวัทน์ ชัยสมบูรณ์
19 42529 1 12 19 เด็กชาย ศุภผล วิชิต
20 42565 1 13 15 เด็กชาย ภพภารุจ หักทะเล
21 42600 1 14 10 เด็กชาย ปวเรศ แป๊ะสกุล
22 42607 1 14 17 เด็กชาย อครพล จันกระโทก