ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42453 1 10 23 เด็กหญิง ญาดา ป้องทองหลาง
2 42458 1 10 28 เด็กหญิง นรินทร์พร สวัสดี
3 39609 4 12 21 นางสาว ณัฏฐณิชา ประไพวัชรพันธ์
4 47330 4 12 39 นางสาว สุวิชญา วงษ์สูงเนิน