ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42194 1 3 29 เด็กหญิง พอเพียง จริยธนาวัฒน์
2 42197 1 3 32 เด็กหญิง ศรันย์พร กรีครบุรี
3 41325 2 1 25 เด็กหญิง ธีราพร กู้กระสัง
4 41651 2 10 20 เด็กหญิง กนิษฐา ยกบัตร
5 41666 2 10 35 เด็กหญิง มินรดา เรือนคง
6 41669 2 10 38 เด็กหญิง วรรณวลัย แตะกระโทก
7 47334 4 13 19 นาย อดิพงษ์ คมพิมาย