ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42293 1 6 23 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ วาสมณี
2 42343 1 7 33 เด็กหญิง พัชลดา บุประเสริฐ
3 42346 1 7 36 เด็กหญิง ภัทรศยา ชื่นวสุพันธ์
4 42349 1 7 39 เด็กหญิง ศุภิดา เที่ยงทัด
5 42426 1 9 36 เด็กหญิง ภูมิใจ สินธุชัย
6 42454 1 10 24 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ จำปา
7 42463 1 10 33 เด็กหญิง พิชชานันท์ ม่วมกระโทก
8 42493 1 11 23 เด็กหญิง ชัญญานุช ปรุงมะเริง
9 42542 1 12 32 เด็กหญิง ปุณยภา แสนนาม
10 42575 1 13 25 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ หนูธรรมพะเนา
11 41609 2 9 18 เด็กชาย ภัทรกฤต สุขแสงทอง
12 41610 2 9 19 เด็กชาย วงศกร เปลื้องกระโทก
13 41845 2 15 14 เด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีพรหม
14 41870 2 15 36 เด็กหญิง สุดารัตน์ รุ่งพานทอง