ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42451 1 10 21 เด็กหญิง กชกร ดีสวน
2 42560 1 13 10 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ เพ็ชรจะบก