ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41858 1 5 21 เด็กหญิง ตีระนิตย์ ถนอมเงิน
2 42383 1 8 33 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ แก้วกระโทก
3 42385 1 8 35 เด็กหญิง ภัทรพรรณ มหากนนท์
4 42386 1 8 36 เด็กหญิง รัตนาวดี เสมาเพชร
5 42413 1 9 23 เด็กหญิง ณิชกานต์ เชยโพธิ์
6 42438 1 10 8 เด็กชาย จักรพงศ์ ทรัพย์ขำ
7 42452 1 10 22 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ หวังอาจ
8 42617 1 14 27 เด็กหญิง ขนิษฐา ดิษฐ์สุวรรณ
9 41493 2 6 21 เด็กหญิง ชาลิสา ภัทรานุกูลรัตน์
10 40083 4 7 33 นางสาว ปรดา เคล้าฉลาด
11 47319 4 11 38 นางสาว ดารารัตน์ กุสันเทียะ
12 47331 4 12 40 นางสาว อมลรชา วงค์ชมภู