ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42156 1 2 28 เด็กหญิง ณัฐชญาพร สร้อยโว
2 42158 1 2 30 เด็กหญิง พรชรินทร์ ภู่มาเลิศสินทร์
3 42250 1 5 20 เด็กชาย อัศม์เดช สิมากรณ์
4 42266 1 5 37 เด็กหญิง สุธิมา สอดกระโทก
5 42317 1 7 7 เด็กชาย ธนโชติ เสาระโส
6 42319 1 7 9 เด็กชาย ธนาภพ พูนรัตนบัณฑิตย์
7 42396 1 9 6 เด็กชาย ธนกร เทพกระโทก
8 42419 1 9 29 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ปลิวกระโทก
9 42478 1 11 8 เด็กชาย ธนกฤต สุขนอก
10 42570 1 13 20 เด็กชาย สุรสิทธิ์ ริมสันเทียะ
11 42588 1 13 38 เด็กหญิง สุกัญญา ชุ่มชื่น
12 42646 1 15 16 เด็กชาย วรัญญู เที่ยงตรง
13 42648 1 15 18 เด็กชาย สุรศักดิ์ ริมสันเทียะ
14 42653 1 15 23 เด็กหญิง ฏารัชญ์ ปรางค์ปรุ
15 42657 1 15 27 เด็กหญิง ปัทมาพร เวชสมบูรณ์
16 42658 1 15 28 เด็กหญิง พรรทิกาญจน์ ทานกระโทก
17 42670 1 15 40 เด็กหญิง อรวรรณ เเจ้งพิมาย
18 41437 2 5 6 เด็กชาย ณัฐภัทร โตม่วง
19 41443 2 5 12 เด็กชาย พัทธดนย์ สังเกตุ
20 41446 2 5 15 เด็กชาย ภัทราวุธ บุญยืน
21 41582 2 8 31 เด็กหญิง ณัฐณี พุ่มเกาะ
22 41680 2 11 10 เด็กชาย ธีร์ธวัช ป้อมกระโทก
23 41687 2 11 17 เด็กชาย ศิรวัฒน์ ชำนาญพุดซา
24 41689 2 11 19 เด็กชาย ศุภกร​ ว่องวัยกุล
25 41842 2 15 11 เด็กชาย ภูดินันท์ เจริญสุข