ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42486 1 11 16 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ มูลวงษ์
2 41320 2 1 20 เด็กชาย สิรภพ แปวกระโทก
3 41326 2 1 26 เด็กหญิง ปัณณิดา รบชนะชน
4 41599 2 9 8 เด็กชาย ณภัทร ธรากุลโรจน์
5 41603 2 9 12 เด็กชาย ณิชพงษ์ วงศ์สุวรรณ์คำ
6 41604 2 9 13 เด็กชาย ตุลา เเก้วพระพาน
7 41605 2 9 14 เด็กชาย ธนกฤต อุ่นจิตร
8 41608 2 9 17 เด็กชาย ภคพล ว่าวจังหรีด
9 41613 2 9 22 เด็กชาย อัจฉบุณณ์ กลั้วกระโทก
10 41618 2 9 27 เด็กหญิง ดิไวน์ เจนสุดา ออนเยกะ
11 41619 2 9 28 เด็กหญิง นันทชพร ยินมะเริง
12 41620 2 9 29 เด็กหญิง นันทัชพร ผูกไมตรี
13 41626 2 9 34 เด็กหญิง วาสนา เพ็ชรกลั่นพะเนา
14 41629 2 9 37 เด็กหญิง สาวิตรี นุชกระโทก
15 47286 4 8 14 นาย ฐิติกร สีดา
16 47287 4 8 15 นาย ณภัควัตส์ กาญจนหิรัญ
17 47288 4 8 16 นาย ตะวันฉาย กองทุ่งมน
18 39645 4 8 20 นางสาว จุฑามาศ ไขขุนทด
19 38726 5 5 15 นางสาว ธันยภัทร แสนทวีสุข
20 41968 5 6 24 นางสาว กัญญารัตน์ ทิพย์แก้ว
21 41970 5 6 26 นางสาว ณัฏฐริกา อิ่มสุข
22 41981 5 6 37 นางสาว สุกัลญา มั่งเงิน
23 38673 5 9 6 นาย สหพัฒน์ แย้มกระโทก
24 38612 5 9 19 นางสาว ปรียาภรณ์ เนียมสำโรง
25 38662 5 9 20 นางสาว อารีญา แก้วฤทธิ์
26 38758 5 9 25 นางสาว กัญญารัตน์ เกิดสิงห์
27 38773 5 9 26 นางสาว ภัศราภรณ์ บุญมะเริง
28 38783 5 9 27 นางสาว อภิรดี เหนียงกระโทก
29 42023 5 10 35 นางสาว แก้วกาญจน์ จิตรลดาธนสาร