ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42099 1 1 1 เด็กชาย กรภัทร์ กอคูณกลาง
2 42106 1 1 8 เด็กชาย นราวิชญ์ ชิดกระโทก
3 42108 1 1 10 เด็กชาย ปภังกร ประสพธรรม
4 42113 1 1 14 เด็กชาย พชร สุวรรณ์
5 42114 1 1 15 เด็กชาย พชรพล พินสิริ
6 42117 1 1 18 เด็กชาย ศุภกิจ เจริญศิริ
7 42120 1 1 21 เด็กชาย สุทิวัส ลี้สุวัฒนกุล
8 42682 1 1 23 เด็กชาย พบธรรม แก้วสูงเนิน
9 42130 1 2 2 เด็กชาย คณากร ดุจบัญชาอมร
10 42150 1 2 22 เด็กชาย เสกข์ชัย ถิ่นโคกสูง
11 42280 1 6 10 เด็กชาย ปฐพี ครองยุติ
12 42287 1 6 17 เด็กชาย ศุภกร กทิศาสตร์
13 42314 1 7 4 เด็กชาย ณภัทร อยู่อุ่นพะเนา
14 42322 1 7 12 เด็กชาย นภทีป์ วัฒนา
15 42323 1 7 13 เด็กชาย ภาคภูมิ พับโพธิ์
16 42328 1 7 18 เด็กชาย วชิรวิทย์ ตับกลาง
17 42360 1 8 10 เด็กชาย ปัณณาวิชญ์ ทอนชัย
18 42399 1 9 9 เด็กชาย ปัญญารัก กันพวง
19 42485 1 11 15 เด็กชาย ภูมิภัทร วิงกระโทก
20 42602 1 14 12 เด็กชาย วงศกร เลขกระโทก
21 42603 1 14 13 เด็กชาย ศิววงศ์ รังกระโทก
22 42671 1 16 1 เด็กชาย กิตติธัช คำทอง
23 42683 1 16 12 เด็กชาย พรตชงกร ศรอินทร์
24 42685 1 16 14 เด็กชาย ภาณุพงศ์ น้อยบัว
25 42687 1 16 16 เด็กชาย สิรภพ ชัยนคร
26 42697 1 16 26 เด็กหญิง ปิยะธิดา กลิ่นบัวทอง
27 41474 2 6 3 เด็กชาย คมกฤษณ์ ดีสวน
28 41478 2 6 7 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ศรีบุญเพ็ง
29 41481 2 6 10 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ กำงา
30 41484 2 6 12 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ กังวานวัฒนกุล
31 41485 2 6 13 เด็กชาย ภูณัฐกรณ์ นันตา
32 41487 2 6 15 เด็กชาย วีรกิตติ์ สำกลาง
33 41519 2 7 7 เด็กชาย ธีรภัทร นันทนะมณี
34 41523 2 7 11 เด็กชาย บุญณภัทร จรรยา
35 41527 2 7 15 เด็กชาย ภูริภัสร์ ฟากวิลัย
36 41554 2 8 3 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ทิพย์อักษร
37 41612 2 9 21 เด็กชาย สิทธิโชติ ฉลวย
38 41677 2 11 7 เด็กชาย ธนพล หล่วงกระโทก
39 41729 2 12 17 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ชำนาญค้า
40 41792 2 14 1 เด็กชาย กรินทร์ นาชัยเวียง
41 41793 2 14 2 เด็กชาย กันตพัฒน์ บุนยงค์
42 41794 2 14 3 เด็กชาย ขุนพล ขอพอนกลาง
43 41795 2 14 4 เด็กชาย จิระโชติ เอื้อศรี
44 41804 2 14 13 เด็กชาย พีรณัฐ กลั่นแก้ว
45 41806 2 14 15 เด็กชาย ภาณุมาศ ดวนจันทึก
46 41811 2 14 20 เด็กชาย ศิลป์ชัย คูณขุนทด
47 41812 2 14 21 เด็กชาย อานนท์ เข็มทะเล
48 41844 2 15 13 เด็กชาย วชิรวิชญ์ บุญเหมือน
49 41848 2 15 17 เด็กชาย สิรวิชญ์ ตวยกระโทก
50 41849 2 15 18 เด็กชาย อภิรภัทร เผื่อนงูเหลือม