ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42100 1 1 2 เด็กชาย ฉัตรตรี หลายวัชระกุล
2 42115 1 1 16 เด็กชาย พัทธนันท์ บุตรวิเศษ
3 42119 1 1 20 เด็กชาย สิปปกร สถิรวิวัฒน์
4 42121 1 1 22 เด็กชาย อรรถพล บัวลา
5 42153 1 2 25 เด็กหญิง กัลย์ลภัส ดีแท้
6 42272 1 6 2 เด็กชาย กรรพล เชียงขุนทด
7 42282 1 6 12 เด็กชาย ปิยพัทธ์ แตงทรัพย์
8 42445 1 10 15 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ แป้นหาญ
9 42491 1 11 21 เด็กหญิง กัญญาภัค ชงจังหรีด
10 42495 1 11 25 เด็กหญิง ธัญญามาศ ทาสะโก
11 42500 1 11 30 เด็กหญิง ปริยฉัตร สิทธิการกุล
12 42506 1 11 36 เด็กหญิง สิทธิณี จัดงูเหลือม
13 42554 1 13 4 เด็กชาย ธนวินท์ เสือโสมง
14 42590 1 13 40 เด็กหญิง เอมมิกา เปลื้องกระโทก
15 42636 1 15 6 เด็กชาย ทรงภพ เพ็ชรราม
16 42669 1 15 39 เด็กหญิง อภัศราภร แถมกิ่ง
17 42674 1 16 4 เด็กชาย ณัฐธัญพงศ์ ธนาวุฒิพรกุล
18 42677 1 16 7 เด็กชาย ธนภัทร ติยะไทธาดา
19 42689 1 16 18 เด็กชาย อภิวิชญ์ ฉลองคุณ
20 41444 2 5 13 เด็กชาย พิทวัส บุญเกษมชูโชติ