ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42118 1 1 19 เด็กชาย สงกรานต์ ธรรมสุธน
2 42523 1 12 13 เด็กชาย ปุณณวัตร กระจ่างโพธิ์
3 42563 1 13 13 เด็กชาย พันธวัฒน์ แนบกระโทก