ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 38774 5 7 21 นางสาว ยสุตมา หงวนกระโทก