ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42101 1 1 3 เด็กชาย ณคุณ ชยะสฤษดิ์
2 42241 1 5 11 เด็กชาย บุณยกร เพียรเกาะ
3 42384 1 8 34 เด็กหญิง ภรณ์ชนก พรมจันทร์
4 42474 1 11 4 เด็กชาย ชวัลวิทย์ ปาโนรัมย์
5 42533 1 12 23 เด็กหญิง กัญญาภัค ลับตีพะเนา
6 42556 1 13 6 เด็กชาย ธีรภัทร์ โสวภาค
7 41661 2 10 30 เด็กหญิง นิภาพร อินภิวาท
8 41662 2 10 31 เด็กหญิง นุชนาถ อยู่มะเริง
9 41663 2 10 32 เด็กหญิง พบพร กองเมืองปัก