ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42279 1 6 9 เด็กชาย ธนพัต สีหานารถ
2 42509 1 11 39 เด็กหญิง ออมสิน กุลสิโต
3 42578 1 13 28 เด็กหญิง ตรียาภรณ์ เปล้ากระโทก
4 42581 1 13 31 เด็กหญิง บัวชมพู อุดมธนะธีระ
5 42593 1 14 3 เด็กชาย ทรงพล แสนคำ
6 42611 1 14 21 เด็กชาย เอื้ออังกูร เดียงสา
7 42641 1 15 11 เด็กชาย ปุณญพัฒน์ ทมตะขบ
8 41494 2 6 22 เด็กหญิง ชุติยากรณ์ ขุดโพธิ์
9 41495 2 6 23 เด็กหญิง ฐิติวิมล สมัครไทย
10 41497 2 6 25 เด็กหญิง ณิชานันท์ เสาเวียง
11 41500 2 6 28 เด็กหญิง ธันวา ลอยกระโทก
12 41503 2 6 31 เด็กหญิง พรชนก พราหมณ์ชื่น
13 41504 2 6 32 เด็กหญิง ภัทรธิดา เคล้าพิมาย
14 41510 2 6 37 เด็กหญิง สุวรรณดา วงค์กาวี
15 41511 2 6 38 เด็กหญิง อมรรัตน์ ป้อกระโทก
16 41780 2 13 29 เด็กหญิง ธิติยา เลิศจันทึก
17 41785 2 13 34 เด็กหญิง ภัคจิรา แก้วสุโพธิ์