ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42134 1 2 6 เด็กชาย ณพัชพงษ์ เสียดขุนทด
2 42163 1 2 35 เด็กหญิง สิริกร กลายกลาง
3 42196 1 3 31 เด็กหญิง มิณฑิตา ทองประดิษฐ
4 42376 1 8 26 เด็กหญิง ณัฐฐา น้อยนิวรณ์
5 42465 1 10 35 เด็กหญิง ภัคณภัทร พรมแสน
6 42482 1 11 12 เด็กชาย พรชัย ธงภักดี
7 42499 1 11 29 เด็กหญิง บุณยาพร สุตนนท์
8 42521 1 12 11 เด็กชาย ประกายวิทย์ บกกระโทก
9 42525 1 12 15 เด็กชาย วรกันต์ กรชัยยา
10 42547 1 12 37 เด็กหญิง วสุนันท์ จันทร์หมื่นไวย
11 42566 1 13 16 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ เกลี้ยงกลางดอน
12 42612 1 14 22 เด็กหญิง กชกร จุติตรี
13 42627 1 14 37 เด็กหญิง รังสิมา หมายต่อกลาง
14 42630 1 14 40 เด็กหญิง วิลาสินี วัชรบริรักษ์
15 41557 2 8 6 เด็กชาย เทพพิพัฒน์ จันทรสุริย์
16 41574 2 8 23 เด็กชาย อินทุกานต์ แก้วใส
17 41577 2 8 26 เด็กหญิง จีราพร มิ่งขวัญ
18 41588 2 8 37 เด็กหญิง พิมพ์มาดา มีพูล
19 41905 2 16 33 เด็กหญิง วรรจชนก ป้างทอง
20 39708 4 5 22 นางสาว ประภาศรี เขียวสว่าง
21 39941 4 5 27 นางสาว เปมิกา บุษบุญ
22 39659 4 15 19 นางสาว วรัญญา ปาลกวงค์ ณ อยุธยา
23 39655 4 17 22 นางสาว พชรพร วิชัยศึก
24 38658 5 11 24 นางสาว วิลาวรรณ ทองเกษม
25 39111 5 11 31 นางสาว อภิวันท์ สังกัดกลาง
26 42034 5 11 37 นางสาว ฐิติภา เลิศธรรมไพบูลย์