ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42253 1 5 24 เด็กหญิง จารุพิชญา เขียวอ่อน
2 42254 1 5 25 เด็กหญิง จิตตรา รัตนไพศาล
3 42261 1 5 32 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ปลั่งกลาง
4 42262 1 5 33 เด็กหญิง ปาจรีย์ ขวัญกลาง
5 42263 1 5 34 เด็กหญิง ปิยนุช คำภักดี
6 42265 1 5 36 เด็กหญิง ภัทรนันท์ หวายพิมาย
7 42337 1 7 27 เด็กหญิง ชยิสรา จันทร์สูงเนิน
8 42340 1 7 30 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ฟังสูงเนิน
9 42341 1 7 31 เด็กหญิง ทิพวรรณ ยินมะเริง
10 42342 1 7 32 เด็กหญิง ปลายฟ้า กันดี
11 42415 1 9 25 เด็กหญิง นัฏนรี ปัตตาเน
12 42418 1 9 28 เด็กหญิง ปพิชญา เกิดกลาง
13 42422 1 9 32 เด็กหญิง พรนภัส มุ่งเจียกกลาง
14 42427 1 9 37 เด็กหญิง วราพร บัวเมือง
15 42537 1 12 27 เด็กหญิง ธนวรรณ บานสันเทียะ
16 42579 1 13 29 เด็กหญิง นภัสวรรณ หนาจัตุรัส
17 42606 1 14 16 เด็กชาย สิปปกร สุขรัตน์
18 42610 1 14 20 เด็กชาย อิทธิบูรณ์ แก้วลี
19 42624 1 14 34 เด็กหญิง ปวิตรา ทรัพย์เมือง
20 42655 1 15 25 เด็กหญิง ณัฐณิชา นพกุลกิตติกร
21 42663 1 15 33 เด็กหญิง มรกต มลอยู่พะเนา
22 42668 1 15 38 เด็กหญิง สุธาสินี กลางจันอัด
23 42691 1 16 21 เด็กหญิง กัลยา สิมงาม
24 42707 1 16 36 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ศรีพลกรัง
25 41501 2 6 29 เด็กหญิง บุณยาพร ภูฉายา
26 41578 2 8 27 เด็กหญิง เจนจิรา เผือกสีแก้ว
27 41652 2 10 21 เด็กหญิง เกศกนก อิ่มกมล
28 41783 2 13 32 เด็กหญิง พิชชาภา แนบกระโทก
29 41859 2 15 26 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา เชาว์วันกลาง
30 41901 2 16 30 เด็กหญิง ปุญญิศา ฤทธิ์มหา
31 47379 2 16 40 เด็กหญิง พิชชาภา แก้ววัน
32 39988 4 8 27 นางสาว ศุภิสรา ปรีชาฤทธิรงค์
33 40086 4 13 33 นางสาว มุกมณี ทองแจ่ม
34 39971 4 14 27 นางสาว ขวัญธิดา วงศ์สุสรรณ
35 40019 4 14 29 นางสาว กรณภา อาจชัยภูมิ
36 38779 5 4 22 นางสาว สิริธาร แผ้วกระโทก
37 39020 5 11 30 นางสาว สุภาวดี จัตรกุล
38 38965 5 16 19 นางสาว พัชราภา จองทองหลาง
39 39173 5 17 16 นาย ภานุพงศ์ มหาเสนา