ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42244 1 5 14 เด็กชาย เป็นหนึ่ง เกียรติวีราภรณ์
2 42253 1 5 24 เด็กหญิง จารุพิชญา เขียวอ่อน
3 42254 1 5 25 เด็กหญิง จิตตรา รัตนไพศาล
4 42261 1 5 32 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ปลั่งกลาง
5 42262 1 5 33 เด็กหญิง ปาจรีย์ ขวัญกลาง
6 42263 1 5 34 เด็กหญิง ปิยนุช คำภักดี
7 42265 1 5 36 เด็กหญิง ภัทรนันท์ หวายพิมาย
8 42337 1 7 27 เด็กหญิง ชยิสรา จันทร์สูงเนิน
9 42340 1 7 30 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ฟังสูงเนิน
10 42341 1 7 31 เด็กหญิง ทิพวรรณ ยินมะเริง
11 42342 1 7 32 เด็กหญิง ปลายฟ้า กันดี
12 42415 1 9 25 เด็กหญิง นัฏนรี ปัตตาเน
13 42418 1 9 28 เด็กหญิง ปพิชญา เกิดกลาง
14 42422 1 9 32 เด็กหญิง พรนภัส มุ่งเจียกกลาง
15 42427 1 9 37 เด็กหญิง วราพร บัวเมือง
16 42537 1 12 27 เด็กหญิง ธนวรรณ บานสันเทียะ
17 42579 1 13 29 เด็กหญิง นภัสวรรณ หนาจัตุรัส
18 42606 1 14 16 เด็กชาย สิปปกร สุขรัตน์
19 42610 1 14 20 เด็กชาย อิทธิบูรณ์ แก้วลี
20 42624 1 14 34 เด็กหญิง ปวิตรา ทรัพย์เมือง
21 42655 1 15 25 เด็กหญิง ณัฐณิชา นพกุลกิตติกร
22 42663 1 15 33 เด็กหญิง มรกต มลอยู่พะเนา
23 42668 1 15 38 เด็กหญิง สุธาสินี กลางจันอัด
24 42691 1 16 21 เด็กหญิง กัลยา สิมงาม
25 42707 1 16 36 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ศรีพลกรัง
26 41501 2 6 29 เด็กหญิง บุณยาพร ภูฉายา
27 41578 2 8 27 เด็กหญิง เจนจิรา เผือกสีแก้ว
28 41652 2 10 21 เด็กหญิง เกศกนก อิ่มกมล
29 41783 2 13 32 เด็กหญิง พิชชาภา แนบกระโทก
30 41859 2 15 26 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา เชาว์วันกลาง
31 41901 2 16 30 เด็กหญิง ปุญญิศา ฤทธิ์มหา
32 47379 2 16 40 เด็กหญิง พิชชาภา แก้ววัน
33 39988 4 8 27 นางสาว ศุภิสรา ปรีชาฤทธิรงค์
34 40086 4 13 33 นางสาว มุกมณี ทองแจ่ม
35 39971 4 14 27 นางสาว ขวัญธิดา วงศ์สุสรรณ
36 40019 4 14 29 นางสาว กรณภา อาจชัยภูมิ
37 38779 5 4 22 นางสาว สิริธาร แผ้วกระโทก
38 39020 5 11 30 นางสาว สุภาวดี จัตรกุล
39 38965 5 16 19 นางสาว พัชราภา จองทองหลาง
40 39173 5 17 16 นาย ภานุพงศ์ มหาเสนา