ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42086 4 9 33 นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ อมรรัตนดิลก
2 39113 5 5 28 นางสาว อุษา ชูจิตร
3 41964 5 5 38 นางสาว สิริกัญญา สายไหม
4 39019 5 7 27 นางสาว สุธีกานต์ จารย์เผือก
5 41992 5 7 36 นางสาว พิชญธิดา ยุนกระโทก
6 41996 5 7 38 นางสาว วรรณวิสา หมั่นทองหลาง
7 42008 5 8 36 นางสาว รัตนวรรณ ทองยา
8 38990 5 10 7 นาย วศิน บัวขาว
9 39215 5 10 16 นาย ปฏิภาณ เผ่าพิพัฒน์
10 42035 5 11 38 นางสาว ธนพร ประทุมเทศ
11 38860 5 13 26 นางสาว เกวลิน สังข์เงิน
12 38956 5 13 31 นางสาว ชาลิสา ฉายพุทซา
13 39100 5 13 34 นางสาว พัณณิตา คำชัย
14 39109 5 13 35 นางสาว สุปรียา ชะนะพะเนาว์
15 39239 5 13 38 นางสาว ธิดารัตน์ คงคานิ่ง
16 42049 5 13 39 นางสาว ชลญาดา วาปีสา
17 42050 5 13 40 นางสาว ญาณัจฉรา วิเศษทรัพย์
18 42052 5 13 42 นางสาว ปริยากรณ์ จันทิชัย
19 39008 5 16 21 นางสาว ปริยาภัทร สุขขัง
20 39205 5 16 32 นางสาว อมลณัฐ สินมะเริง