ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42112 1 1 13 เด็กชาย ฝนหลวง อัครธนวรารัตน์
2 42267 1 5 38 เด็กหญิง สุนิชา คณะศรี
3 42286 1 6 16 เด็กชาย ศิรวัฒก์ ศิริเจริญ
4 42318 1 7 8 เด็กชาย ธนภัทร ปานน้อย
5 42347 1 7 37 เด็กหญิง ลลนา สมัยไทยพัฒน์
6 42401 1 9 11 เด็กชาย พงศกร บุตกระโทก
7 42440 1 10 10 เด็กชาย ชัยนรินทร์ ปุ๊กกระโทก
8 42539 1 12 29 เด็กหญิง ธิษตยา เชื่อมกลาง
9 42541 1 12 31 เด็กหญิง ปณิตา กองวงค์
10 42545 1 12 35 เด็กหญิง ลัลน์ญดา พิพิธกุล
11 42548 1 12 38 เด็กหญิง ศรินทิพย์ นิลไร่นา
12 42582 1 13 32 เด็กหญิง ปุณยาพร มาลาจันทร์
13 42586 1 13 36 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ อุดมแก้ว
14 42589 1 13 39 เด็กหญิง สุมณฑา สินใหม่
15 42634 1 15 4 เด็กชาย ชญานนท์ ซาภักดี
16 42667 1 15 37 เด็กหญิง สุจรรย์จิรา เนตรนางรอง
17 42693 1 16 23 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สมเจตนา
18 42702 1 16 31 เด็กหญิง วิภวานี สงชาติ
19 47388 1 16 40 เด็กหญิง ภัทรภร ก้อนเงิน
20 41436 2 5 5 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ สืบม่วงไทย
21 41439 2 5 8 เด็กชาย ปภาวิน แบบบาง
22 41526 2 7 14 เด็กชาย ภพธนภณ วังสงคราม
23 41799 2 14 8 เด็กชาย ธนกฤต ชะโลมกลาง
24 39955 4 10 14 นาย ธนวรรธน์ ฉ่ำกิ่ง
25 38703 5 5 1 นาย ปรมินทร์ วาจาสิทธิ์
26 41950 5 5 10 นาย ธนกร มะส่าห์
27 41951 5 5 11 นาย วัชรพงษ์ ทองจุลกลาง
28 38719 5 15 6 นาย อัศจรรย์ บุรีนอก
29 39010 5 15 26 นางสาว ปานวาด ปักเคทาติ
30 42062 5 15 36 นางสาว ทิติยา วงถวิล
31 42065 5 15 39 นางสาว สุภัชชา บัวสาลี