ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42232 1 5 2 เด็กชาย ชัยพัชร์ แช่มชื่น
2 42271 1 6 1 เด็กชาย กรพัส แตกโพธิ์
3 42278 1 6 8 เด็กชาย ธนโชติ เรืองศิริ
4 42283 1 6 13 เด็กชาย พุฒิเมธ ชะนวนรัมย์
5 42288 1 6 18 เด็กชาย อชิรวิชญ์ พรมป้อ
6 42558 1 13 8 เด็กชาย บวรวิทย์ คงทะเล
7 42665 1 15 35 เด็กหญิง ศศิธร เรืองพะเนา
8 42673 1 16 3 เด็กชาย ณัฏฐชัย กลิ่นสุพรรณ
9 41717 2 12 6 เด็กชาย ธนวันต์ ภูยาดาว
10 41721 2 12 10 เด็กชาย ปัณฑ์วรทย์ น้อยหมื่นไวย
11 41726 2 12 14 เด็กชาย วสุพล วงษ์โพนทอง
12 41728 2 12 16 เด็กชาย ศิวากร ไม้พลวง
13 41880 2 16 9 เด็กชาย ธนโชติ นัดกระโทก
14 39923 4 5 8 นาย อิทธิพล เพิ่มเกาะ
15 40151 4 6 11 นาย พาทิศ ใบโพธิ์
16 39705 4 6 23 นางสาว ธีมาพร รุ่งโรจน์
17 39640 4 7 8 นาย สิรภพ เสนาช่วย
18 39707 4 8 23 นางสาว นุสรา สุทิน
19 39712 4 9 22 นางสาว พิมพ์สุดา อาจศิริ
20 47327 4 12 36 นางสาว พิมพ์พิศา ดูเรืองรัมย์
21 39748 4 17 24 นางสาว มนัสชนัญ วิจารณ์
22 38717 5 12 2 นาย อนัณต์นพ เดชอิทธิพัทธ์
23 38806 5 12 3 นาย ศุภวิชญ์ บุญเหมือน
24 38996 5 12 10 นาย สรธร บุญชะม้อย
25 37924 5 12 21 นางสาว โชติกา กล้วยสูงเนิน