ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42511 1 12 1 เด็กชาย กันต์ธีร์ วรรณพงศ์
2 42514 1 12 4 เด็กชาย ณัฐพล แซ่ลิ้ม
3 42516 1 12 6 เด็กชาย เตชิต เกตุชาติ
4 42633 1 15 3 เด็กชาย กิติพงษ์ ธีรวุฒิวรเวทย์
5 47251 4 5 34 นางสาว ธนัชพร ถันพลกรัง
6 47252 4 5 35 นางสาว ธิญาดา ศรีคงคา
7 47257 4 5 40 นางสาว อารีญา เรืองทองหลาง
8 39692 4 13 1 นาย รณพร แก้งคำ
9 39812 4 13 4 นาย ณัฐภัทร เมธีอัครกุล
10 39813 4 13 5 นาย ต้นน้ำ ขอผึ้งกลาง
11 39818 4 13 6 นาย ธีรวัฒน์ พระนะลม
12 39820 4 13 7 นาย นราเทพ พึ่งจันดุม
13 40046 4 13 13 นาย เทวา ชาตยะธรรม
14 47332 4 13 17 นาย กฤตภาส ไทยภูมิ
15 47333 4 13 18 นาย มนตรี ปั้งกระโทก
16 47335 4 13 20 นาย เอกกวิณ จันสีสุก
17 39811 4 14 7 นาย ณัฐพล พูนสวัสดิ์