ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42111 1 1 12 เด็กชาย ปิติพัฒน์ แก้วอมตวงศ์
2 42242 1 5 12 เด็กชาย ปภาวิน โนนใหม่
3 42436 1 10 6 เด็กชาย กุลวิชา เสียงดัง
4 41556 2 8 5 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ดีการนา
5 41563 2 8 12 เด็กชาย บัณทัต ทองอนันต์
6 41566 2 8 15 เด็กชาย พชร สุขใจ
7 40548 2 11 1 เด็กชาย ชาณุพัช​ร์​ อุดมนาม
8 41675 2 11 5 เด็กชาย กฤษณพงศ์ ตัณตินานนต์
9 41676 2 11 6 เด็กชาย ธนกฤต วิสุทธิศิริ
10 41681 2 11 11 เด็กชาย พิทยุตม์ ดวนขุนทด
11 41686 2 11 16 เด็กชาย วีรภาพ หนูโคกสูง
12 41688 2 11 18 เด็กชาย ศีลวสุตม์ ชมทวนไชย
13 41757 2 13 6 เด็กชาย ธนกฤต สมานจิต
14 41758 2 13 7 เด็กชาย ธนิก อุดมนิมิตสิริกุล
15 41797 2 14 6 เด็กชาย ฐิติพันธ์ กังแฮ
16 41803 2 14 12 เด็กชาย ปฐมภพ มูลติปฐม
17 39863 4 10 10 นาย พีรณัฐ แหนกลาง
18 39867 4 10 11 นาย วราวุธ รอดวินิจ
19 39960 4 10 15 นาย พลกฤต ชะม้อยกลาง
20 38834 5 5 4 นาย กวินทร์ เขนสันเทียะ
21 39219 5 5 8 นาย พจชนะพล สุระมุน
22 38696 5 8 7 นาย ชินดนัย สนพะเนา
23 38568 5 9 1 นาย วงศธร พิไชยแพทย์
24 42012 5 9 16 นาย กิตติภพ ตะไลกลาง
25 39059 5 9 33 นางสาว ปาณิศา แสนทวีสุข
26 42030 5 11 20 นาย จรรยวรรธ ยอดยังพะเนา
27 42032 5 11 22 นาย ภูวดล สิ้มเท่ง
28 38807 5 12 4 นาย สิทธิพร จอนเกาะ
29 39017 5 12 31 นางสาว สกุลณา สร้างกันนอก
30 38712 5 14 1 นาย ราษฎร อินภุชงค์
31 38752 5 14 2 นาย วาทิน ปลิงกระโทก
32 38882 5 14 6 นาย จิรภัทร บาดกลาง
33 39029 5 14 10 นาย นราธิป ดอกกะฐิน
34 39031 5 14 11 นาย พงศ์ธนิต จิรโรจน์หิรัญ
35 39036 5 14 12 นาย รพีภัทร คานมะเริง
36 39042 5 14 13 นาย ศุทธวีร์ ลิภา
37 39045 5 14 21 นางสาว แพรระพี บาดกลาง
38 39138 5 14 28 นางสาว กมลพรรณ เพ็ชรจีนพะเนา
39 42055 5 14 37 นางสาว นันทิตา เพียงกระโทก
40 38713 5 15 5 นาย วุษิวัชร ฝ่ายครบุรี
41 38729 5 15 20 นางสาว พรชนก ศิริมงคล
42 39143 5 15 31 นางสาว ครองขวัญ ลาวรรณา
43 38576 5 16 3 นางสาว คะนึงสิริ นันทจิตปราโมทย์
44 38747 5 17 4 นาย ทีปกร หลักฐาน
45 38796 5 17 8 นาย ปภังกร ทันนา
46 38760 5 17 26 นางสาว ชนัญชิดา ธนากิติชัย
47 38821 5 17 29 นางสาว พัชรินทร์ นรินทร์นอก
48 39199 5 17 30 นางสาว พรไพลิน นาคกระโทก
49 39250 5 17 32 นางสาว สุทัตตา ตุ่นวงศ์ษา
50 42078 5 17 34 นางสาว นัชนันท์ ปานิเสน